Analiza Finansowa i Ocena Projektów Inwestycyjnych
Program Szkolenia
Informator

I. Analiza ilościowa sytuacji finansowej podmiotu prowadzącego pełną księgowość przed realizacją projektu inwestycyjnego
▪ Przychody, koszty działalności, rentowność, strategia, wskaźniki rentowności i zyskowności
▪ Przepływy środków pieniężnych i płynność, wskaźniki płynności finansowej, ocena CF – główne czynniki ryzyka, dostęp do rynków kapitałowych, zarządzanie majątkiem obrotowym, sytuacja płynnościowa
▪ Wskaźniki sprawności działalności
▪ Zadłużenie i kapitał własny, wskaźniki zadłużenia

II. Jakościowa ocena podmiotu planującego projekt inwestycyjny
▪ Otoczenie biznesowe (charakterystyka inwestora, model biznesowy; struktura branży, rynku, konkurencji; warunki handlowe (dostawcy / odbiorcy), kluczowe czynniki kosztowe);
▪ Zarządzanie (zarząd, struktura, strategia, polityka informacyjna, rozwój, właściciel)

III. Przygotowanie i ocena zaawansowania realizacji projektu
▪ Kluczowe elementy w ocenie projektu
▪ Źródła informacji służące do oceny inwestora w polskiej praktyce gospodarczej
▪ Tryb weryfikacji uczestników projektu inwestycyjnego.
Omówienie wybranych kryteriów
▪ Rodzaje umów towarzyszących projektom inwestycyjnych
▪ Metody weryfikacji umów towarzyszących projektowi przez bank
▪ Wnioski z analizy umów dla dalszych działań banku (formułowanie umowy kredytowej, dobór zabezpieczeń prawnych spłaty kredytu, monitoring projektu przez bank)
▪ Zaawansowanie projektu a praktyka kredytowania
▪ Rynkowe i techniczne due-diligence w ocenie zaawansowania projektu
▪ Wybrane zgody i pozwolenia wymagane do realizacji projektów inwestycyjnych w warunkach polskich a węzłowe terminy realizacji projektu
▪ Rola zamknięcia finansowego inwestycji
▪ Weryfikacja wkładu własnego inwestora w projekcie inwestycyjnym i trybu jego wniesienia

IV. Wprowadzenie w problematykę analizy efektywności projektów inwestycyjnych
▪ Identyfikacja, kategoryzacja, pomiar, monetyzacja (wycena) kosztów projektu
▪ Pojęcie i kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych (FCF)
▪ Algorytmy wolnych przepływów pieniężnych netto (koncentracja na algorytmie pośrednim)
▪ Formuły wolnych przepływów pieniężnych netto (koncentracja na formule FCFF i FCFE)
▪ Zastosowanie wolnych przepływów pieniężnych netto do szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych i do planowania finansowego
▪ Zasady prowadzenia rachunku efektywności inwestycji (przyrostowości, porównywalności, kompleksowości, spójności, obiektywności, uniwersalności, jednoznaczności
▪ Koszt kapitału i jego wykorzystanie jako stopa dyskonta, w tym kwestia stała vs. zmienna stopa w okresie projekcji; nominalna vs realna

V. Charakterystyka metod oceny opłacalności projektów
▪ Metoda NPV (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady)
▪ Metoda MNPV (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady)
▪ Metoda IRR (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady)
▪ Metoda MIRR (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady)

VI. Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego
▪ Etapy procesu zarządzania ryzykiem związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego
▪ Identyfikacja i kategoryzacja ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: ryzyko systematyczne i specyficzne
▪ Omówienie poszczególnych rodzajów ryzyka towarzyszącego realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
▪ Kwantyfikacja ryzyka – analiza wrażliwości i scenariuszy
▪ Mapa ryzyka i wybór strategii ograniczania zidentyfikowanych rodzajów ryzyka

VII. Analiza finansowa podmiotu po realizacji projektu inwestycyjnego
▪ Wpływ projektu na przyszły bilans, wyniki i przepływy gotówkowe przedsiębiorstwa
▪ Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ocenianego przedsiębiorstwa
▪ Analiza źródeł spłaty zaciągniętego zadłużenia:

▪ przyrostowe przepływy pieniężne generowane przez przedsięwzięcie inwestycyjne
▪ przepływy pieniężne generowane przez
przedsiębiorstwo z kontynuowanej działalności
▪ przepływy pieniężne przedsiębiorstwa z
uwzględnieniem przyrostowych przepływów
pieniężnych przedsięwzięcia inwestycyjnego

▪ Zagrożenia w obsłudze zadłużenia przedsiębiorstwa

Informator

Profil
Szkolenie przeznaczone jest dla analityków kredytowych oraz osób przygotowujących studia wykonalności i uzasadnienia biznesowe dla realizacji projektów inwestycyjnych.

Poziom
Szkolenie skierowane jest dla osób posiadających
podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny, i analizy opłacalności realizacji projektów biznesowych zarówno w formule corporate finance, jak i project finance.

Metodyka
Szkolenie realizowane będzie w formule konwersatoryjno-warsztatowej z aktywnym udziałem uczestników. Podczas wykładu przedstawione zostaną liczne przykłady z praktyki gospodarczej ilustrujące metodykę oceny i analizy opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych.

Informator