Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych
Program Szkolenia
Informator

I. Specyfika działalności faktora
▪ Branża faktoringowa jako część rynku finansowego
▪ Istota faktoringu i jego funkcje
▪ Przedmioty transakcji faktoringowych
▪Czynniki wywołujące ryzyko w działalności instytucji faktoringowej
▪ Podstawowe rodzaje usług faktoringowych i źródła ryzyka z nimi związane

II. Ryzyko specyficzne dla działalności faktora i sposoby walki z tym ryzykiem
▪ Ryzyko w działalności gospodarczej
▪ Ryzyko kredytowe aktywne
▪ Ryzyko operacyjne
▪ Ryzyko związane z faktorantem
▪ Ryzyko związane z dłużnikiem faktoringowym
▪ Ryzyko związane ze świadczeniem usług
▪ Ryzyko związane z istnieniem wierzytelności
▪ Ryzyko związane z różnymi rodzajami klientów faktoringowych
▪ Ryzyko towarzyszące poszczególnym rodzajom transakcji faktoringowych
▪ Ryzyko związane z poszczególnymi przedmiotami transakcji faktoringowych

III. Windykacja należności faktoringowych
▪ Powody opóźnień płatności
▪ Koszty przeterminowanych należności
▪ Faktor w hierarchii ważności wierzycieli przedsiębiorstw
▪ Istota windykacji
▪ Uwarunkowania skuteczności windykacji należności faktoringowych
▪ Etapy zarządzania należnościami i etapy windykacji oraz ich cel
▪ Działania podejmowane na różnych etapach windykacji
▪ Metody windykacji i narzędzia windykacji na różnych jej etapach
▪ Rynek windykacyjny i jego uczestnicy
▪ Windykacja wierzytelności faktoringowych – etapy, metody i narzędzia
▪ Wady i zalety windykacji wewnętrznej, zewnętrznej i mieszanej prowadzonej wobec faktoranta
▪ Wady i zalety windykacji wewnętrznej, zewnętrznej i mieszanej prowadzonej wobec dłużnika faktoringowego
▪ Narzędzia windykacji stosowane przez faktora i cel ich stosowania
▪ Skutek ogłoszenia upadłości faktoranta i dłużnika faktoringowego
▪ Podstawy prawne prowadzenia egzekucji w Polsce
▪ Okres przedawnienia roszczeń
▪ Tryb dochodzenia należności i jego skutki dla faktora
▪ Bankowy tytuł egzekucyjny a bank-faktor
▪ Dochodzenie należności faktora z zabezpieczeń

Informator

Profil
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się transakcjami faktoringowymi na każdym etapie ich obsługi, osób zajmujących się finansowaniem przedsiębiorstw i obsługą klientów korporacyjnych, pracowników windykacji. Szkolenie skierowane jest
przede wszystkim do pracowników departamentów/
jednostek:
▪ Analiz
▪ Ryzyka
▪ Opiekunów klienta korporacyjnego
▪ Handlowych
▪ Windykacji
▪ Faktoringu

Poziom
Szkolenie skierowane jest głównie do osób pragnących poznać lub rozwinąć wiedzę oraz posiadane kompetencje związane z funkcjonowaniem działalności faktoringowej.
Wskazana jest znajomość specyfiki funkcjonowania
przedsiębiorstw w zakresie finansów oraz
rachunkowości finansowej. Pożądane jest posiadanie umiejętności analitycznych.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów
połączonych z ćwiczeniami.

Informator