Faktoring – Bezpieczna Forma Finansowania
Program Szkolenia
Informator

I. Należności handlowe jako składnik majątku przedsiębiorstwa

II. Sposoby przyspieszania i zabezpieczenia spływu należności w firmie

III. Faktoring – istota rozwiązania

▪ Definicja faktoringu
▪ Rodzaje rozwiązań faktoringowych
▪ Korzyści i wady

IV. Alternatywy dla faktoringu
▪ Zastępowalność poszczególnych usług wbudowanych w faktoring
▪ Inne produkty dyskontowe
▪ Faktoring w Polsce i na świecie
▪ Międzynarodowe federacje faktoringowe

V. Ryzyko transakcji faktoringowych
▪ Struktura nowej transakcji – elementy wpływające na poziom ryzyka
▪ Ryzyko i zarządzenie ryzykiem podczas bieżącej obsługi transakcji
▪ Fraudy – rodzaje oszust i możliwości zmniejszania
prawdopodobieństwa ich występowania
▪ Zabezpieczenia transakcji faktoringowej

VI. Cena transakcji faktoringowej
▪ Podstawowe parametry cenowe
▪ Determinanty poziomu cen
▪ Jak liczyć łączną cenę faktoringu
▪ Benchmarki cenowe dla usług faktoringowych

VII. Umowa faktoringowa
▪ Podstawa prawna
▪ Podstawowe elementy umowy faktoringowej
▪ Standardowe i niestandardowe klauzule i mechanizmy

Informator

Profil

Szkolenie jest przeznaczone głównie dla:
▪ przyszłych i obecnych pracowników instytucji
faktoringowych (banków i firm faktoringowych)
▪ przedstawicieli licznych brokerów i pośredników
finansowych

Poziom
Szkolenie skierowane jest do osób posiadających
podstawową lub średnią wiedzę z zakresu produktów bankowych (finansowych i zabezpieczających) i/lub w obszarze zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji.
W trakcie szkolenia omawianych będzie wiele
przykładów z praktyki i doświadczenia.

Informator