Impairment w Pigułce. MSSF 9
Program Szkolenia
Informator

I. Wprowadzenie
▪ MSSF 9 – najważniejsze zmiany w obszarze
impairmentu
▪ Definicja parametrów ryzyka kredytowego
(PD, LGD, EAD)
▪ Filozofia ratingowa
▪ Definicje koszyków (stage)

II. Odpis aktualizujący
▪ Definicja
▪ Modele bazylejskie i impairmentowe –
porównanie
▪ Wpływ zmian podejścia na ryzyko
kredytowe

III. Przesłanki utraty wartości

IV. Definicja default

V. Istotny wzrost ryzyka kredytowego
▪ Definicja
▪ Przykłady

VI. Kalkulacja odpisów aktualizujących
▪ Wyznaczanie default rate i recovery rate
▪ Macierze migracji
▪ Kalkulacja PD i LGD
▪ Aproksymacja lifetime EL

VII. Forward looking approach

VIII. Ocena modeli
▪ Back testy modeli
▪ Przykładowe kryteria ilościowe

IX. Ocena procesu wyznaczania odpisów

Informator

Profil
Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego,
audytu, osoby zajmujące się procesem kalkulacji odpisów zgodnie z MSSF 9.

Poziom
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu modeli ryzyka kredytowego w banku oraz obszaru utraty wartości.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu.

Informator