Modele biznesowe i strategie przedsiębiorstw w trakcie i po pandemii – aspekty finansowe

Program Szkolenia
Informator

I. Strategie przedsiębiorstwa – nowe wyzwania i szanse
• Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na potencjał strategiczny przedsiębiorstwa
• Weryfikacja priorytetów rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa
• Optymalizacja portfela strategicznych obszarów działania
• Ochrona źródeł przewagi konkurencyjnej
II. Model biznesowy w nowych warunkach – redefinicja
• Nowe wyzwania dla modeli biznesowych (automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja…)
• Model Canvas jako narzędzie redefinicji modelu biznesowego
• Przychodowe elementy modelu biznesowego Canvas
• Kosztowe elementy modelu biznesowego Canvas
III. Strategie przedsiębiorstwa – nowe wyzwania i szanse
• Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na potencjał strategiczny przedsiębiorstwa
• Weryfikacja priorytetów rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa
• Optymalizacja portfela strategicznych obszarów działania
• Ochrona źródeł przewagi konkurencyjnej
IV. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – szanse i zagrożenia
• Definicja i pojęcie ryzyka
• Proces zarządzania ryzykiem
• Identyfikacja i kategoryzacja ryzyka (endo- i egzogeniczność)
• Pomiar ryzyka
• Mapa ekspozycji na ryzyko i strategie mitygujące
V. Analiza finansowa przedsiębiorstwa jako element diagnozy podmiotu
• Aspekty jakościowe w ocenie standingu finansowego przedsiębiorstwa
• Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
• Analiza wstępna i pogłębiona sprawozdań finansowych
• Wskaźniki finansowe jako predyktory sytuacji podmiotu
• Szczególnie wrażliwe obszary w zakresie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – sygnały pogorszenia standingu
• Modele oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa (modele dyskryminacyjne)

Informator

Profil:
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
• przedsiębiorców stojących przed koniecznością redefiniowania swojego modelu biznesowego w sytuacji kryzysowej i pokryzysowej,
• kadry zarządzającej przedsiębiorstw, szczególnie z branż najbardziej dotkniętych popandemicznym kryzysem gospodarczym,
• bankowych analityków kredytowych, którzy będą zaangażowani w proces oceny ryzyka kredytowego w okresie pandemii oraz okresie popandemicznym,
• pracowników firm doradczych specjalizujących się w doradztwie restrukturyzacyjnym.

Poziom:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową lub średnią wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz analizy finansowej.
Metodyka:
Szkolenie prowadzone będzie w dwóch formach: tradycyjnej formie konwersatorium/seminarium i ćwiczeniowej oraz rekomendowanego trybu online.

Informator