Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych – Warsztaty
Program Szkolenia
Informator

I. Wprowadzenie – istota i zakres zjawiska „manipulacji księgowych”
▪ Problem wiarygodności informacji finansowej –
normatywne i kreatywne aspekty rachunkowości
▪ Fałszowanie sprawozdań finansowych jako najgroźniejsza forma nadużyć gospodarczych
▪ Przesłanki i metody manipulacji księgowych
(Szkolenie będzie obejmowało krótkie wprowadzenie w problematykę kreatywnej rachunkowości i związanych z tym zjawiskiem problemów wartości poznawczej sprawozdań finansowych dla różnych grup interesariuszy, w tym banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych Prezentowane treści teoretyczne zostaną wsparte szeregiem przykładów z praktyki gospodarczej.)

II.Modele oceny ryzyka manipulacji oparte na intencjonalnych różnicach memoriałowych (ang. abnormal accruals)
▪ Różnice memoriałowe i ich znaczenie w ocenie
wiarygodności informacji finansowej
▪ Wskaźnik TATA jako kryterium oceny wiarygodności informacji finansowej
▪ Założenia oraz wartość poznawcza modeli opartych na identyfikacji intencjonalnych różnic memoriałowych (model Paula M. Healya, model Lindy E. DeAngelo, model Jennifer J. Jones, model sektorowy „the Industry model”)
(Szkolenie w tej części będzie obejmowało krótkie omówienie istoty i znaczenia różnic memoriałowych w ocenie wiarygodności informacji finansowej a także zaprezentowane zostaną założenia koncepcyjne, i wartość poznawcza metod detekcji praktyk manipulacyjnych opartych na pomiarze intencjonalnych różnic memoriałowych. Prezentowane treści teoretyczne zostaną wsparte szeregiem przykładów z praktyki gospodarczej, obrazujące możliwość wykorzystania tych metod w procesie decyzyjnych różnych grup interesariuszy, w tym banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych.)

III. Metody detekcji praktyk kreowania zysku oparte na wskaźnikowej analizie dyskryminacyjnej – Model M. D. Beneisha
▪ Założenia modelu oraz interpretacja wykorzystanych wskaźników finansowych
▪ Wartość informacyjna miernika M-score
▪ Weryfikacja modelu oraz warunki jego efektywnego zastosowania
(W tej części szkolenie będzie obejmowało krótkie omówienie założeń konstrukcyjnych modelu M.D. Beneisha oraz wartości informacyjnej współczynnika M-score. Prezentowane treści teoretyczne zostaną wsparte szeregiem przykładów obrazujących warunki skutecznego wykorzystania modelu w procesie decyzyjnym różnych grup interesariuszy, w tym banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych.)

Informator

Profil
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się oceną sytuacji finansowej kontrahentów

Poziom
Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość finansów i rachunkowości (ze szczególnym uwzględnieniem zasad sprawozdawczości finansowej)

Metodyka
Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy.
Wszystkie prezentowane w ramach szkolenia
zagadnienia zostaną zilustrowane praktycznymi
przykładami, do rozwiązywania których zaangażowani zostaną uczestnicy.

Informator