Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia
Program Szkolenia
Informator

I. Syntetyczny przegląd rynków finansowych, definicje papierów wartościowych oraz funkcje izb rozliczeniowych i sposoby organizacji rynków
▪ Rynek finansowy i jego instrumenty (przykłady)
▪ Organizacja rynku w Polsce (instytucje, uczestnicy i ich role)
▪ Organizacja rynków zagranicznych przez pryzmat polskiego uczestnika rynku

II. Zasady rozliczeń transakcji opartych na papierach wartościowych i/lub z ich udziałem
▪ Zasady funkcjonowania izb rozliczeniowych
▪ Przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesów rozliczeniowych

III. Charakterystyka wybranych papierów wartościowych oraz rodzaje / typy transakcji związane z papierami wartościowymi
▪ Cechy charakterystyczne wybranych papierów wartościowych
▪ Rodzaje transakcji
▪ Sposoby ujmowania transakcji w bilansie (w tym przykłady)

IV. Metody rozchodu papierów wartościowych i ich wpływ na strukturę bilansu i rachunku zysków i strat
▪ Metody rozchodu i konsekwencje ich stosowania
▪ Przykładowe transakcje i ich wpływ na portfele w zależności od metody rozchodu
▪ Sposoby ujmowania w księgach

V. Portfele księgowe, ich funkcje, metody klasyfikacji i ich wpływ na bilans i rachunek zysków i strat
▪ Rodzaje portfeli księgowych
▪ Wpływ ich stosowania/wyboru na bilans i rachunek wyników
▪ Przykłady

Informator

Profil

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
▪ pracowników back-office instytucji finansowych (np. banków, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych)
▪ pracowników firm informatycznych dostarczających rozwiązania wspomagające pracę operacyjną instytucji przeprowadzających operacje na papierach wartościowych
▪ pracowników innych działów instytucji finansowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedze z zakresu operacyjnej obsługi rynku papierów wartościowych oraz ewidencji tych instrumentów.

Poziom
Poziom średni i zaawansowany. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość ewidencji i rozliczeń papierów wartościowych. Podczas zajęć omówione zostaną krótko podstawy tematyki oraz następnie bardziej zaawansowane zagadnienia.

Metodyka
Szkolenie zostanie zorganizowane w formie warsztatów z aktywnym udziałem uczestników w trakcie rozwiązywania praktycznych przykładów i case’ów.

Informator