Specyfika Finansowania Projektów Inwestycyjnych w Formule Corporate Finance i Project Finance
Program Szkolenia
Informator

I. Wprowadzenie do corporate finance i project finance
▪ Kluczowe elementy w ocenie projektu w formule corporate finance i project finance
▪ Pojęcie finansowania specjalistycznego. Pojęcie, specyfika, specyfika i rola spółki specjalnego przeznaczenia (SPV)
▪ Pojęcie Sponsora projektu i tzw. regres do Sponsora projektu
▪ Źródła informacji służące do oceny inwestora w polskiej praktyce gospodarczej
▪ Tryb weryfikacji uczestników projektu inwestycyjnego.
Omówienie wybranych kryteriów
▪ Rodzaje umów towarzyszących projektom inwestycyjnym
▪ Metody weryfikacji umów towarzyszących projektowi przez bank
▪ Wnioski z analizy umów dla dalszych działań banku (formułowanie umowy kredytowej, dobór zabezpieczeń prawnych spłaty kredytu, monitoring projektu przez bank)
▪ Dokumentacja projektu a postrzeganie inwestora przez bank
▪ Rola jakości dokumentacji projektu, w tym analiz
marketingowych w ocenie inwestora

II. Ilościowa i jakościowa ocena Inwestora/Sponsora projektu
▪ Otoczenie biznesowe (charakterystyka inwestora, model biznesowy; struktura branży, rynku, konkurencji; warunki handlowe (dostawcy / odbiorcy), kluczowe czynniki kosztowe);
▪ Zarządzanie (zarząd, struktura, strategia, polityka informacyjna, rozwój, właściciel);
▪ Analiza finansowa:
– przychody, koszty działalności, rentowność, strategia
– przepływy środków pieniężnych i płynność (ocena CF – główne czynniki ryzyka, dostęp do rynków kapitałowych, zarządzanie majątkiem obrotowym, sytuacja płynnościowa)
– zadłużenie i kapitał własny

III. Przepływy pieniężne projektu – charakterystyka i zastosowanie
▪ Pojęcie i kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych (FCF)
▪ Wolne przepływy pieniężne przy formule realizacji projektu: project finance i corporate finance – zasada przyrostowości
▪ Algorytmy wolnych przepływów pieniężnych netto
▪ Formuły wolnych przepływów pieniężnych netto
▪ Zastosowanie wolnych przepływów pieniężnych netto do szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych
▪ Miary atrakcyjności projektu z perspektywy inwestora i instytucji finansującej
▪ Wykorzystanie wolnych przepływów pieniężnych netto do obliczenia DSCR – problemy aplikacyjne

IV. Ocena zaawansowania realizacji projektu
▪ Zaawansowanie projektu a praktyka kredytowania
▪ Rynkowe i techniczne due-diligence w ocenie zaawansowania projektu
▪ Wybrane zgody i pozwolenia wymagane do realizacji projektów inwestycyjnych w warunkach polskich a węzłowe terminy realizacji projektu
▪ Rola zamknięcia finansowego inwestycji
▪ Weryfikacja wkładu własnego inwestora w projekcie inwestycyjnym i trybu jego wniesienia

V. Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego
▪ Etapy procesu zarządzania ryzykiem związanego z realizacją przedsięwzięcia w formule project finance
▪ Identyfikacja i kategoryzacja ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia w formule project finance: ryzyko systematyczne i specyficzne
▪ Omówienie poszczególnych rodzajów ryzyka towarzyszącego realizacji projektu
▪ Kwantyfikacja ryzyka – analiza wrażliwości skoncentrowana na wskaźniku DSCR
▪ Mapa ryzyka

VI. Umowne sposoby ograniczania ryzyka, strukturyzacja transakcji
▪ Zasady zarządzania ryzykiem w projektach
inwestycyjnych. Zasady strukturyzacji transakcji
▪ Instrumenty zarządzania ryzykiem w projektach
inwestycyjnych (tryb doboru uczestników projektu,
umowy towarzyszące projektom inwestycyjnym i klauzule ograniczające ryzyko w tych umowach, polisy ubezpieczeniowe, rachunki escrow)
▪ Kształtowanie relacji między uczestnikami projektu – umowy take or pay, take and pay, put on pay

VII. Case studies – ocena oraz mitygowanie ryzyka na wybranych przykładach
▪ Przykład projektu inwestycyjnego realizowanego w formule corporate finance
▪ Przykład projektu inwestycyjnego realizowanego w formule project finance

Informator

Profil

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
▪ bankowych analityków kredytowych oraz
doradców klienta korporacyjnego
▪ pracowników departamentów odpowiedzialnych
za finansowanie strukturyzowane
▪ przedstawicieli departamentów w pionie ryzyka,
odpowiedzialnych za ocenę projektów inwestycyjnych
▪ pracowników firm doradczych specjalizujących się w doradztwie przy projektach inwestycyjnych

Poziom
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową lub średnią wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz analizy finansowej.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu/
seminarium

Informator