Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Ocena jakościowa - szacowanie ryzyka manipulacji
 • Ocena jakości zysku - metody detekcji praktyk kreowania wyniku finansowego
 • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami

Wykładowcy

dr Rafał Cieślik, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz pracy dydaktycznej czynnie rozwija się naukowo – autor szeregu publikacji z dziedziny finansów i rachunkowości. Posiada duże doświadczenie praktyczne zdobyte dzięki współpracy z międzynarodową firmą audytorską Ecovis System Rewident, gdzie jest konsultantem w zakresie controllingu i finansów przedsiębiorstw. Łącząc doświadczenie praktyczne i wiedzę merytoryczną prowadzi działalność szkoleniową w zakresie zarządzania finansami, rachunkowości międzynarodowej i sprawozdawczości finansowej. Jego doświadczenie w zakresie finansów zaowocowało zaproszeniem w roli eksperta w zakresie wyceny przedsiębiorstw do programu TVN24BiS.


I. Wprowadzenie – istota i zakres zjawiska „manipulacji księgowych”

  • Problem wiarygodności informacji finansowej – normatywne i kreatywne aspekty rachunkowości
  • Fałszowanie sprawozdań finansowych jako najgroźniejsza forma nadużyć gospodarczych
  • Przesłanki i metody manipulacji księgowych

(Szkolenie będzie obejmowało krótkie wprowadzenie w problematykę kreatywnej rachunkowości i związanych z tym zjawiskiem problemów wartości poznawczej sprawozdań finansowych dla różnych grup interesariuszy, w tym banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych. Prezentowane treści teoretyczne zostaną wsparte szeregiem przykładów z praktyki gospodarczej.)

II. Modele oceny ryzyka manipulacji oparte na intencjonalnych różnicach memoriałowych (ang. abnormal accruals)

  • Różnice memoriałowe i ich znaczenie w ocenie wiarygodności informacji finansowej
  • Wskaźnik TATA jako kryterium oceny wiarygodności informacji finansowej
  • Założenia oraz wartość poznawcza modeli opartych na identyfikacji intencjonalnych różnic memoriałowych (model Paula M. Healya, model Lindy E. DeAngelo, model Jennifer J. Jones, model sektorowy „the Industry model”)

(Szkolenie w tej części będzie obejmowało krótkie omówienie istoty i znaczenia różnic memoriałowych w ocenie wiarygodności informacji finansowej a także zaprezentowane zostaną założenia koncepcyjne, i wartość poznawcza metod detekcji praktyk manipulacyjnych opartych na pomiarze intencjonalnych różnic memoriałowych. Prezentowane treści teoretyczne zostaną wsparte szeregiem przykładów z praktyki gospodarczej, obrazujące możliwość wykorzystania tych metod w procesie decyzyjnych różnych grup interesariuszy, w tym banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych.)

III. Metody detekcji praktyk kreowania zysku oparte na wskaźnikowej analizie dyskryminacyjnej – Model M. D. Beneisha

  • Założenia modelu oraz interpretacja wykorzystanych wskaźników finansowych
  • Wartość informacyjna miernika M-score
  • Weryfikacja modelu oraz warunki jego efektywnego zastosowania

(W tej części szkolenie będzie obejmowało krótkie omówienie założeń konstrukcyjnych modelu M.D. Beneisha oraz wartości informacyjnej współczynnika M-score. Prezentowane treści teoretyczne zostaną wsparte szeregiem przykładów obrazujących warunki skutecznego wykorzystania modelu w procesie decyzyjnym różnych grup interesariuszy, w tym banków, firm leasingowych i ubezpieczeniowych.)

 

Profil
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się oceną sytuacji finansowej kontrahentów

Poziom
Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość finansów i rachunkowości (ze szczególnym uwzględnieniem zasad sprawozdawczości finansowej)

Metodyka
Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy. Wszystkie prezentowane w ramach szkolenia zagadnienia zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami, do rozwiązywania których zaangażowani zostaną uczestnicy.

Plan Szkolenia
8:45 – Rejestracja
9:00 – Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 – Przerwa na kawę
13:00-14:00 – Przerwa na obiad
15:30-15:45 – Przerwa na kawę
17:00 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

22/03/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 20/02/2019

Rezerwacja dokonana po - 20/02/2019

Warszawa, 22/03/2019 1300 +VAT 1450 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Tematyka bardzo interesująca, przystępnie przekazane informacje i wiedza merytoryczna.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SArejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019