Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Charakterystyka głównych obszarów ilościowej i jakościowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza pozycji banku jako kredytodawcy
 • Omówienie specyfiki, kluczowych etapów oraz zasad oceny projektu inwestycyjnego
 • Analiza głównych rodzajów ryzyka w projektach inwestycyjnych i ich mitygantów
 • Liczne przykłady z życia gospodarczego

Wykładowcy

prof. nadzw. dr hab. Waldemar Rogowski – wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych. Obecnie Główny Analityk w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Z ramienia Banku Światowego Recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa, głównie z sektora energetycznego i kopalni. Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów, m.in. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Prowadzi zajęcia zarówno w ramach studiów podyplomowych, jak i kursów, szkoleń i warsztatów dla instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego).

dr Mariusz Lipski – wieloletni pracownik – na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich – największych banków w Polsce, specjalizujący się w ocenie ryzyka oraz projektów finansowania bankowego dla przedsiębiorstw. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Finanse i Bankowość oraz Stosunki Międzynarodowe. W 2013 r. obronił doktorat z Finansów w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Autor lub współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz bankowości korporacyjnej. Obecnie zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH.


I. Analiza ilościowa sytuacji finansowej podmiotu prowadzącego pełną księgowość przed realizacją projektu inwestycyjnego

 • Przychody, koszty działalności, rentowność, strategia, wskaźniki rentowności i zyskowności
 • Przepływy środków pieniężnych i płynność, wskaźniki płynności finansowej, ocena CF – główne czynniki ryzyka, dostęp do rynków kapitałowych, zarządzanie majątkiem obrotowym, sytuacja płynnościowa
 • Wskaźniki sprawności działalności
 • Zadłużenie i kapitał własny, wskaźniki zadłużenia

II. Jakościowa ocena podmiotu planującego projekt inwestycyjny

 • Otoczenie biznesowe (charakterystyka inwestora, model biznesowy; struktura branży, rynku, konkurencji; warunki handlowe (dostawcy / odbiorcy), kluczowe czynniki kosztowe);
 • Zarządzanie (zarząd, struktura, strategia, polityka informacyjna, rozwój, właściciel)

III. Przygotowanie i ocena zaawansowania realizacji projektu  

 • Kluczowe elementy w ocenie projektu
 • Źródła informacji służące do oceny inwestora w polskiej praktyce gospodarczej
 • Tryb weryfikacji uczestników projektu inwestycyjnego. Omówienie wybranych kryteriów
 • Rodzaje umów towarzyszących projektom inwestycyjnych
 • Metody weryfikacji umów towarzyszących projektowi przez bank
 • Wnioski z analizy umów dla dalszych działań banku (formułowanie umowy kredytowej, dobór zabezpieczeń prawnych spłaty kredytu, monitoring projektu przez bank)
 • Zaawansowanie projektu a praktyka kredytowania
 • Rynkowe i techniczne due-diligence w ocenie zaawansowania projektu
 • Wybrane zgody i pozwolenia wymagane do realizacji projektów inwestycyjnych w warunkach polskich a węzłowe terminy realizacji projektu
 • Rola zamknięcia finansowego inwestycji
 • Weryfikacja wkładu własnego inwestora w projekcie inwestycyjnym i trybu jego wniesienia

IV. Wprowadzenie w problematykę analizy efektywności projektów inwestycyjnych

 • Identyfikacja, kategoryzacja, pomiar, monetyzacja (wycena) kosztów projektu
 • Pojęcie i kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych (FCF)
 • Algorytmy wolnych przepływów pieniężnych netto (koncentracja na algorytmie pośrednim)
 • Formuły wolnych przepływów pieniężnych netto (koncentracja na formule FCFF i FCFE)
 • Zastosowanie wolnych przepływów pieniężnych netto do szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych i do planowania finansowego
 • Zasady prowadzenia rachunku efektywności inwestycji (przyrostowości, porównywalności, kompleksowości, spójności, obiektywności, uniwersalności, jednoznaczności
 • Koszt kapitału i jego wykorzystanie jako stopa dyskonta, w tym kwestia stała vs. zmienna stopa w okresie projekcji; nominalna vs realna

V. Charakterystyka metod oceny opłacalności projektów

 • Metoda NPV (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady)
 • Metoda MNPV (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady)
 • Metoda IRR (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady)
 • Metoda MIRR (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady)

VI. Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego

 • Etapy procesu zarządzania ryzykiem związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Identyfikacja i kategoryzacja ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: ryzyko systematyczne i specyficzne
 • Omówienie poszczególnych rodzajów ryzyka towarzyszącego realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Kwantyfikacja ryzyka – analiza wrażliwości i scenariuszy
 • Mapa ryzyka i wybór strategii ograniczania zidentyfikowanych rodzajów ryzyka

VII. Analiza finansowa podmiotu po realizacji projektu inwestycyjnego

 • Wpływ projektu na przyszły bilans, wyniki i przepływy gotówkowe przedsiębiorstwa
 • Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ocenianego przedsiębiorstwa
 • Analiza źródeł spłaty zaciągniętego zadłużenia:
  • przyrostowe przepływy pieniężne generowane przez przedsięwzięcie inwestycyjne
  • przepływy pieniężne generowane przez przedsiębiorstwo z kontynuowanej działalności
  • przepływy pieniężne przedsiębiorstwa z uwzględnieniem przyrostowych przepływów pieniężnych przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Zagrożenia w obsłudze zadłużenia przedsiębiorstwa

Profil

Szkolenie przeznaczone jest dla analityków kredytowych oraz osób przygotowujących studia wykonalności i uzasadnienia biznesowe dla realizacji projektów inwestycyjnych.

Poziom

Szkolenie skierowane jest dla osób posiadających podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny, i analizy opłacalności realizacji projektów biznesowych zarówno w formule corporate finance, jak i project finance.

Metodyka

Szkolenie realizowane będzie w formule konwersatoryjno-warsztatowej z aktywnym udziałem uczestników. Podczas wykładu przedstawione zostaną liczne przykłady z praktyki gospodarczej ilustrujące metodykę oceny i analizy opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych.

Plan Szkolenia

9:15 – Rejestracja
9:30 – Rozpoczęcie szkolenia
10:45-11:00 – Przerwa na kawę
13:00-13:45 – Przerwa na obiad
15:15-15:30 – Przerwa na kawę
17:00 – Zakończenie szkolenia

 

Termin Szkolenia

9-10/04/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 10/03/2019

Rezerwacja dokonana po - 10/03/2019

Warszawa, 9-10/04/2019 1650 +VAT 1950 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019