Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Praktyczna wiedza z zakresu faktoringu i szerzej - z zakresu produktów dyskontowych
 • Przegląd alternatywnych metod finansowania działalności bieżącej firmy i zabezpieczenia spływu należności
 • Informacje niedostępne w formie publikacji prasowych czy książkowych
 • Stan rynku produktów faktoringowych w Polsce
 • Ryzyko w faktoringu i wpływ faktoringu na ryzyko
 • Dynamiczny wykład i prezentacja, sporo przykładów, inne spojrzenie

Wykładowcy

Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services Poland. Wcześniej Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium SA. Absolwent Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w którym przez 4 lata był również pracownikiem naukowym w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W Banku Millennium pracuje od czerwca 2008 roku, gdzie w ramach swoich obowiązków jest odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż produktów faktoringowych i finansowania handlu, strukturyzację oraz bieżącą obsługę transakcji.

Z rynkiem faktoringowym związany od 2002 roku, wcześniej w grupie Pekao i w Banku Raiffeisen. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Faktorów. Uczestnik wielu konferencji, seminariów i szkoleń mających na celu promocję rozwiązań z zakresu optymalizacji przepływów pieniężnych po stronie należności i zobowiązań, administracji i zabezpieczenia spływu należności, ubezpieczenia kredytu kupieckiego oraz dyskonta należności (wierzytelności, akredytywy, weksle). Aktywnie uczestniczy w debatach o rynku faktoringowym, prezentując swój punkt widzenia w licznych artykułach prasowych, wystąpieniach podczas konferencji, wywiadach radiowych i telewizyjnych.


I. Należności handlowe jako składnik majątku przedsiębiorstwa

II. Sposoby przyspieszania i zabezpieczenia spływu należności w firmie

III. Faktoring – istota rozwiązania

 • Definicja faktoringu
 • Rodzaje rozwiązań faktoringowych
 • Korzyści i wady

IV. Alternatywy dla faktoringu

 • Zastępowalność poszczególnych usług wbudowanych w faktoring
 • Inne produkty dyskontowe
 • Faktoring w Polsce i na świecie
 • Międzynarodowe federacje faktoringowe

V. Ryzyko transakcji faktoringowych

 • Struktura nowej transakcji – elementy wpływające na poziom ryzyka
 • Ryzyko i zarządzenie ryzykiem podczas bieżącej obsługi transakcji
 • Fraudy – rodzaje oszust i możliwości zmniejszania prawdopodobieństwa ich występowania
 • Zabezpieczenia transakcji faktoringowej

VI. Cena transakcji faktoringowej

 • Podstawowe parametry cenowe
 • Determinanty poziomu cen
 • Jak liczyć łączną cenę faktoringu
 • Benchmarki cenowe dla usług faktoringowych

VII. Umowa faktoringowa

 • Podstawa prawna
 • Podstawowe elementy umowy faktoringowej
 • Standardowe i niestandardowe klauzule i mechanizmy

Profil
Szkolenie jest przeznaczone głównie dla:

 • przyszłych i obecnych pracowników instytucji faktoringowych (banków i firm faktoringowych)
 • przedstawicieli licznych brokerów i pośredników finansowych

Poziom
Szkolenie skierowane jest do osób posiadających podstawową lub średnią wiedzę z zakresu produktów bankowych (finansowych i zabezpieczających) i/lub w obszarze zarządzania płynnością przedsiębiorstwa.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji. W trakcie szkolenia omawianych będzie wiele przykładów z praktyki i doświadczenia.

Termin Szkolenia

15/03/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 13/02/2019

Rezerwacja dokonana po - 13/02/2019

Warszawa, 15/03/2019 1300 +VAT 1450 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Prowadzący ma ogromną wiedzę na temat faktoringu.

Marcin Strawczyński
Controlling and Treasury
Siemens Finance Sp. z o.o.rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019