Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Zaprezentowanie specyfiki działalności faktora wraz ze wskazaniem jej cech i zasad biznesowych
 • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej
 • Charakteryska głównych etapów procesu windykacji należności faktoringowych
 • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora na różnych etapach procesu windykacji
 • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia

Wykładowcy

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy. Z rynkiem faktoringu związana od początku jego rozwoju w Polsce. Ekspert w dziedzinie faktoringu i źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje dla bankowców, przedsiębiorców, pracowników firm faktoringowych i księgowych. W pracy naukowej specjalizuje się w źródłach finansowania działalności przedsiębiorstw i instrumentach finansowych wykorzystywanych w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa. Autorka kilkudziesięciu publikacji na ten temat, m. in. książek: „Opłacalność działalności kredytowej banku”, „Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie należności)”, „Faktoring w teorii i w praktyce”, „ Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego”, „ Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora”, „Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału”. Współautorka książek „Finanse” pod red. prof. Janusza Ostaszewskiego, „Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa” pod red. Tomasza Cicirko oraz „Finanse spółki akcyjnej” wraz z J. Ostaszewskim, T. Cicirko i P. Russelem. Redaktor naukowy i współautorka książek „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Faktoring w Polsce 2010. Analiza. Rynek. Perspektywy”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”.


I. Specyfika działalności faktora

 • Branża faktoringowa jako część rynku finansowego
 • Istota faktoringu i jego funkcje
 • Przedmioty transakcji faktoringowych
 • Czynniki wywołujące ryzyko w działalności instytucji faktoringowej
 • Podstawowe rodzaje usług faktoringowych i źródła ryzyka z nimi związane

II. Ryzyko specyficzne dla działalności faktora i sposoby walki z tym ryzykiem

 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Ryzyko kredytowe aktywne
 • Ryzyko operacyjne
 • Ryzyko związane z faktorantem
 • Ryzyko związane z dłużnikiem faktoringowym
 • Ryzyko związane ze świadczeniem usług
 • Ryzyko związane z istnieniem wierzytelności
 • Ryzyko związane z różnymi rodzajami klientów faktoringowych
 • Ryzyko towarzyszące poszczególnym rodzajom transakcji faktoringowych
 • Ryzyko związane z poszczególnymi przedmiotami transakcji faktoringowych

III. Windykacja należności faktoringowych

 • Powody opóźnień płatności
 • Koszty przeterminowanych należności
 • Faktor w hierarchii ważności wierzycieli przedsiębiorstw
 • Istota windykacji
 • Uwarunkowania skuteczności windykacji należności faktoringowych
 • Etapy zarządzania należnościami i etapy windykacji oraz ich cel
 • Działania podejmowane na różnych etapach windykacji
 • Metody windykacji i narzędzia windykacji na różnych jej etapach
 • Rynek windykacyjny i jego uczestnicy
 • Windykacja wierzytelności faktoringowych – etapy, metody i narzędzia
 • Wady i zalety windykacji wewnętrznej, zewnętrznej i mieszanej prowadzonej wobec faktoranta
 • Wady i zalety windykacji wewnętrznej, zewnętrznej i mieszanej prowadzonej wobec dłużnika faktoringowego
 • Narzędzia windykacji stosowane przez faktora i cel ich stosowania
 • Skutek ogłoszenia upadłości faktoranta i dłużnika faktoringowego
 • Podstawy prawne prowadzenia egzekucji w Polsce
 • Okres przedawnienia roszczeń
 • Tryb dochodzenia należności i jego skutki dla faktora
 • Bankowy tytuł egzekucyjny a bank-faktor
 • Dochodzenie należności faktora z zabezpieczeń

 

Profil
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się transakcjami faktoringowymi na każdym etapie ich obsługi, osób zajmujących się finansowaniem przedsiębiorstw i obsługą klientów korporacyjnych, pracowników windykacji. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników departamentów/jednostek:

 • Analiz
 • Ryzyka
 • Opiekunów klienta korporacyjnego
 • Handlowych
 • Windykacji
 • Faktoringu

Poziom
Szkolenie skierowane jest głównie do osób pragnących poznać lub rozwinąć wiedzę oraz posiadane kompetencje związane z funcjonowaniem działalności faktoringowej. Wskazana jest znajomość specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw w zakresie finansów oraz rachunkowości finansowej. Pożądane jest posiadanie umiejętności analitycznych.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Termin Szkolenia

16/05/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 16/04/2019

Rezerwacja dokonana po - 16/04/2019

Warszawa, 16/05/2019 1300 +VAT 1450 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019