Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Zaprezentowanie specyfiki działalności biznesowej faktora ze szczególnym wskazaniem roli i znaczenia zarządzania ryzykiem jako generatora wartości firm faktoringowych
 • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej w aspekcie koncepcji zarządzania wartością - VBM
 • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora w aktywnym procesie zarządzania ryzykiem transakcji i faktoranta
 • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia
 • Nowoczesne i aktualne ujęcie procesu zarządzania ryzykiem jako podstawowej kompetencji współczesnego przedsiębiorstwa faktoringowego

Wykładowcy

dr hab.  Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy. Z rynkiem faktoringu związana od początku jego rozwoju w Polsce. Ekspert w dziedzinie faktoringu i źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje dla bankowców, przedsiębiorców, pracowników firm faktoringowych i księgowych. W pracy naukowej specjalizuje się w źródłach finansowania działalności przedsiębiorstw i instrumentach finansowych wykorzystywanych w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa. Autorka kilkudziesięciu publikacji na ten temat, m. in. książek: „Opłacalność działalności kredytowej banku”, „Bank a leasing (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie należności)”, „Faktoring w teorii i w praktyce”, „ Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego”, „ Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora”, „Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału”. Współautorka książek „Finanse” pod red. prof. Janusza Ostaszewskiego, „Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa” pod red. Tomasza Cicirko oraz „Finanse spółki akcyjnej” wraz z J. Ostaszewskim, T. Cicirko i P. Russelem. Redaktor naukowy i współautorka książek „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Faktoring w Polsce 2010. Analiza. Rynek. Perspektywy”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne”.


I. Specyfika działalności faktora

II. Ryzyko w działalności faktora

 • Ryzyko w działalności gospodarczej
 • Rodzaje ryzyka w działalności faktora
 • Ryzyko specyficzne w działalności faktora
 • Identyfikacja i ocena poziomu ryzyka

III. Zarządzanie ryzykiem faktora

 • Zasady zarządzania ryzykiem
 • Zarządzanie ryzykiem w instytucji faktoringowej
 • Rola zabezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem
 • Rodzaje zabezpieczeń
 • Rodzaje zabezpieczeń należności faktoringowych

 

Profil
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się procesem zarządzania ryzykiem transakcji faktoringowych oraz ryzykiem faktoranta na każdym etapie procesu współpracy z faktorantem. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników departamentów/jednostek:

 • Analiz
 • Ryzyka
 • Opiekunów klienta korporacyjnego
 • Handlowych
 • Windykacji
 • Faktoringu

Poziom
Szkolenie skierowane jest głównie do osób pragnących poznać lub rozwinąć posiadaną już wiedzę oraz kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z działalnością faktoringową. Wskazana jest znajomość finansów przedsiębiorstwa oraz rachunkowości finansowej. Konieczne jest rozumienie istoty oraz funkcji procesu zarządzania ryzykiem. Pożądane jest posiadanie umiejętności analitycznych, wnioskowania oraz syntetyzowania.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Termin Szkolenia

16/05/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 16/04/2019

Rezerwacja dokonana po - 16/04/2019

Warszawa, 16/05/2019 1300 +VAT 1450 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Wartościowe szkolenie, prowadzone przez osobę, która łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną i ma ogromną wiedzę.

Agnieszka Maria Kowalik
Pragma Faktoring S.A.Szkolenie w sposób dokładny prezentowało informacje na temat faktoringu. Pomogło mi usystematyzować wiedzę na temat produktu. W wyraźny i przekonywujący sposób akcentowane były elementy, na które należało zwrócić uwagę.

Marcin Zaskórski
Zarządzania Ryzykiem
Narodowy Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o.Szkolenie przygotowane i zaprezentowane w sposób profesjonalny, w pełni omawiający zagadnienia związane zarówno z faktoringiem, jak i zarządzaniem ryzykiem w firmie faktoringowej.

Karolina Świderek
Departament Polityki Ryzyka
Narodowy Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o.Ogromna wiedza merytoryczna podejmowanych tematów. Duże doświadczenie akademickie pozwoliło na sprawne przeprowadzenie szkolenia. Wykładowca prowadząc szkolenie zaktywizował uczestników, przez co przyswojenie wiedzy było dużo łatwiejsze i przyjemniejsze.

Paweł Zając
Zarządzania Ryzykiem
Narodowy Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o.Szkolenie w mojej ocenie jest dobrze przygotowane. Bardzo duża wiedza prowadzącej sprawia, że wypowiedzi są wiarygodne. Dobra intonacja głosu oraz liczne przykłady.

Jadwiga Ciastoń
Departament Zarządzania Ryzykiem
Narodowy Fundusz Gwarancyjny sp. z o.o.rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019