Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Parametry rynkowe stosowane przy wycenie instrumentów pochodnych
 • Zasady wyceny instrumentów pochodnych
 • Konstrukcja krzywych do wyceny
 • Płaszczyzna zmienności
 • Metody analityczne wyceny instrumentów pochodnych
 • Wycena kontraktów liniowych (Forward, FRA, IRS/CIRS, OIS)Szkolenie: Przykłady i Ćwiczenia Komputerowe
 • Wycena opcji waniliowych
 • Wycena opcji na stopę procentową
 • Strategie opcyjne
 • Zasady ostrożnej wyceny
 • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi

Wykładowcy

dr Michał Motoczyński, Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, mBank SA. Poprzednio pracownik PWC w dziale Financial Services Consulting (doradztwo w zakresie usług finansowych). Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności zarządzania ryzykiem finansowym. Jego główne kompetencje obejmują kwestie związane z obszarem middle-office – wycena instrumentów finansowych, kalkulacją wyniku, jak również z zarządzaniem ryzykiem rynkowym – VaR, ryzykiem płynności oraz adekwatnością kapitałową. Pracę w sektorze finansowym rozpoczynał jako ekspert w Departamencie Zarządzania Ryzykiem w jednym z banków działającym w ramach międzynarodowej grupy finansowej. W tym czasie wdrożył, m. in. model VaR dla ryzyka rynkowego. Był również odpowiedzialny za wdrożenie w systemie Kondor+ krzywych dochodowości do wyceny instrumentów finansowych. Następnie kontynuował pracę jako naczelnik, a potem Zastępca Dyrektora w Departamencie Ryzyka Finansowego. W tym czasie był odpowiedzialny, m. in. za stworzenie i nadzór komórki middleoffice, a także nadzór nad pracami zespołów ryzyka rynkowego i płynności, w szczególności w zakresie projektów, takich jak wdrożenie wymogów Bazylei II, sprawozdawczości obowiązkowej COREP, regulacyjnych norm płynności, procesu oceny adekwatności kapitału ekonomicznego.
Jego doświadczenie w ramach PwC obejmowało udział w projektach zarządzania ryzykiem, tj.: organizacja procesu zarządzania ryzykiem finansowym oraz opracowanie narzędzi i procedur dla banków, wsparcie audytu wewnętrznego w procesie oceny ryzyka produktów strukturyzowanych. Michał specjalizuje się także w wycenie instrumentów finansowych. Posiada tytuł doktora nauk matematycznych. Z sektorem bankowym związany jest od 1998 r.


I. Generalne zasady wyceny

 • Definicja instrumentu pochodnego (aspekty regulacyjne)
 • Wycena do wartości godziwej
 • Dane rynkowe oraz stosowane na rynku konwencje kwotowań
 • Ogólne zasady wyceny instrumentów pochodnych
 • Wycena za pomocą wielu krzywych (multicurve approach)

II. Zasady konstrukcji krzywej dochodowości

 • Krzywa do projekcji przepływów
 • Krzywa do dyskontowania
 • Krzywa swapowa vs krzywa OIS
 • Krzywe dwuwalutowe
 • Praktyka rynkowa
Praktyczne Ćwiczenie
1. Obliczanie stóp forwardowych
2. Konstrukcja krzywej dochodowości, interpolacja stawek
                  3. Konstrukcja krzywej CCY 

III. Instrumenty liniowe

 • Wycena kontraktów FX Forward
 • Wycena FRA
 • Wycena IRS
 • Wycena CIRS
 • Wycena OIS
 • Kontrakty Futures

 • Praktyczne Ćwiczenie
  1. Wycena transakcji  walutowych oraz  stopy procentowej
  Kurs forwardowy – parytet stóp procentowych vs. kurs rynkowy, wycena kontraktu FX Forward
  Obliczanie wyceny kontraktów FRA
  Wycena IRS
  Konstrukcja krzywej OIS, wycena OIS
  Obliczanie wyceny z wykorzystaniem krzywej OIS

IV. Opcje

a. Opcje walutowe (waniliowe, binarne, strategie opcyjne)

 • Zasady konstrukcji płaszczyzny zmienności
 • Parametry wrażliwości (greckie)
 • Przykłady zastosowania do zarządzania ryzykiem kursowym

b. Opcje stopy procentowej CAP/FLOOR

 • Caplet/Floorlet
 • Model Blacka
 • Środowisko ujemnych stóp procentowych – model shifted lognormal
 • Przykłady zastosowania do zarządzania ryzykiem stopy procentowej

c. Drzewa dwumianowe – omówienie, zastosowanie

d. Metody Monte Carlo – omówienie, zastosowanie

 • Praktyczne Ćwiczenie
  1. Wycena, konstrukcja płaszczyzny zmienności
  Wycena opcji model BS
  Wycena opcji na drzewach dwumianowych
  Wycena opcji metodą Monte Carlo
  Wyznaczanie płaszczyzny zmienności dla opcji FX

V. Aspekty księgowe i regulacyjne wyceny

 • Wartość godziwa vs wycena ostrożna
 • Zasady ostrożnej wyceny – korekty wyceny AVA

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

 • dealerów instrumentów pochodnych;
 • pracowników dep. ryzyka finansowego;
 • audytu wewnętrznego;
 • controllingu;
 • oraz tzw. middle-office.

Poziom
Średni. Oczekuje się, że uczestnicy posiadaja ogólną znajomość instrumentów pochodnych. Umiejetność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym będzie potrzebna przy wykonywaniu ćwiczeń.

Metodyka
Seminarium – prezentacja. Uczestnicy będą proszeni o wykonywanie praktycznych ćwiczeń, ilustrujących omawiane zagadnienia, przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.

Plan Szkolenia
8:45 – Rejestracja
9:00 – Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 – Przerwa na kawę
13:00-14:00 – Przerwa na obiad
15:30-15:45 – Przerwa na kawę
17:00 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

11-12/04/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 11/03/2019

Rezerwacja dokonana po - 11/03/2019

Warszawa, 11-12/04/2019 2150 +VAT 2450 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Szkolenie prowadzone na bardzo profesjonalnym poziomie. Wiedza merytoryczna i praktyczna prowadzącego bardzo wysoka. Mała grupa uczestników na szkoleniu pozwalała na indywidualne podejście do każdej osoby.

Mateusz Fitrzyk
Dep.Operacji i Rynków Finans. Klientów Strategiczn
ING Bank Śląski SABardzo wysoki poziom merytoryczny. Ciekawy, dobry sposób prowadzenia zajęć.

ING Bank Śląski SASzkolenie na wysokim poziomie merytorycznym.

Piotr Pryczek
Dep. Rynków Finansowych i Sprzedaży
Bank Gospodarstwa Krajowegorejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019