Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Omówienie i charakterystyka instrumentów oraz rynków finansowych oraz transakcji z udziałem papierów wartościowych w tym przedstawienie praktycznych przykładów
 • Omówienie organizacji systemu obrotu papierami wartościowymi od strony praktycznej
 • Prezentacja poszczególnych rodzajów instrumentów w bilansie i rachunku zysków i strat (PAS, IAS), podaż statyczna i dynamiczna
 • Zarządzanie strukturą bilansu i rachunku zysków i strat poprzez zarządzanie portfelem papierów wartościowych i transakcjami z ich udziałem
 • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej

Wykładowcy

Robert Midura – Konsultant, wcześniej Dyrektor Generalny Obszaru Operacji, Alior Bank SA, Prezes Alior Raty Sp. z o.o. Poprzednio pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Obszarem Operacji w BPH SA. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując kolejno w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku PeKaO SA, Departamencie Skarbu/Obszar Rozliczeń PBK SA a także Departamencie Operacyjnym tegoż Banku. Szkolenia zawodowe odbywał w Comerzbanku AG, Deutsche Banku AG, Banku Austria Creditanstalt. Pracując wcześniej na stanowisku dyrektora Departamentu Rozliczeń i Transakcji Skarbowych BPH PBK SA odpowiedzialny był za rozliczenia i kontrolę operacji rynku pieniężnego, walutowego i papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych. Prelegent i prowadzący szeregu konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce płatności i outsourcingowi, m.in. w Warszawie, Amsterdamie, Pradze, Wiedniu, Londynie i Moskwie. W Alior Banku kieruje Pionem Operacji, gdzie model Operacyjny zakłada w swojej strategii maksymalną automatyzację i centralizację czynności i funkcji wsparcia, jak również outsourcing. Od lutego 2012 roku Prezesa w Alior Sync Sp. z o.o., a od 08.10.2012 roku, po zmianie nazwy, Prezes Alior Raty Sp. z o.o. (obszar Consumer Finance.

Piotr Domański – Dyrektor Biura Powierniczego Banku BPH SA – kieruje działalnością powierniczą banku – adresowaną do profesjonalnych uczestników rynku w tym usługami depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych. Poprzednio pracował na stanowisku Kierownika Zespołu Operacji na Papierach Wartościowych w Departamentcie Rozliczeń Transkcji Skarbowych. Odpowiadał za zespół rozliczający transakcje treasury Banku na papierach wartościowych na wszystkich rynkach oraz operacjach na papierach wartościowych dla klientów Departamentu Powierniczego. Wcześniej pracował w Wydziale Usług Powierniczych Raiffeisen Bank Polska S.A oraz w biurze maklerskim Raiffeisen Capital&Investment Polska S.A. Posiada Operations Certificate (securities opeartions) wydawany przez International Capiltal Markets Association.


I. Syntetyczny przegląd rynków finansowych, definicje papierów wartościowych oraz funkcje izb rozliczeniowych i sposoby organizacji rynków

 • Rynek finansowy i jego instrumenty (przykłady)
 • Organizacja rynku w Polsce (instytucje, uczestnicy i ich role)
 • Organizacja rynków zagranicznych przez pryzmat polskiego uczestnika rynku

II. Zasady rozliczeń transakcji opartych na papierach wartościowych i/lub z ich udziałem

 • Zasady funkcjonowania izb rozliczeniowych
 • Przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesów rozliczeniowych

III. Charakterystyka wybranych papierów wartościowych oraz rodzaje / typy transakcji związane z papierami wartościowymi

 • Cechy charakterystyczne wybranych papierów wartościowych
 • Rodzaje transakcji
 • Sposoby ujmowania transakcji w bilansie (w tym przykłady)

IV. Metody rozchodu papierów wartościowych i ich wpływ na strukturę bilansu i rachunku zysków i strat

 • Metody rozchodu i konsekwencje ich stosowania
 • Przykładowe transakcje i ich wpływ na portfele w zależności od metody rozchodu
 • Sposoby ujmowania w księgach

V. Portfele księgowe, ich funkcje, metody klasyfikacji i ich wpływ na bilans i rachunek zysków i strat

 • Rodzaje portfeli księgowych
 • Wpływ ich stosowania/wyboru na bilans i rachunek wyników
 • Przykłady

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

 • pracowników back-office instytucji finansowych (np. banków, domów maklerskich, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych)
 • pracowników firm informatycznych dostarczających rozwiązania wspomagające pracę operacyjną instytucji przeprowadzających operacje na papierach wartościowych
 • pracowników innych działów instytucji finansowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedze z zakresu operacyjnej obsługi rynku papierów wartościowych oraz ewidencji tych instrumentów.

Poziom
Poziom średni i zaawansowany. Od uczestników wymagana jest podstawowa ewidencji i rozliczeń papierów wartościowych. Podczas zajęć omówione zostaną krótko podstawy tematyki oraz następnie bardziej zaawansowane zagadnienia.

Metodyka
Szkolenie zostanie zorganizowane w formie warsztatów z aktywnym udziałem uczestników w trakcie rozwiązywani praktycznych przykładów i case’ów.

Plan Szkolenia

I Dzień
9:45 – Rejestracja
10:00 – Rozpoczęcie szkolenia
11:15-11:30 – Przerwa na kawę
13:00-13:45 – Przerwa na obiad
13:45-15:15 – Szkolenie

II Dzień
10:00 – Rozpoczęcie szkolenia
11:15-11:30 – Przerwa na kawę
13:00-13:45 – Przerwa na obiad
13:45-15:15 – Szkolenie

Termin Szkolenia

4-5/04/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 05/03/2019

Rezerwacja dokonana po - 05/03/2019

Warszawa, 4-5/04/2019 1950 +VAT 2250 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

Treść bardzo obszerna. Prowadzący Robert Midura plus za umiejętność konkretnego przekazywania wiedzy.

Maciej Olszak
DIB (Dep.Inspekcji Bankowych)
Urząd Komisji Nadzoru FinansowegoSzkolenie profesjonalne, bardzo rzeczowe, interaktywne.Bardzo dobry przekaz wiedzy przez prowadzących.Bardzo ciekawa treść szkolenia niezbędna w mojej pracy zawodowej. Bardzo sympatyczna atmosfera za sprawą prowadzących.

Joanna Kusiak
Departament Operacji
BNP Paribas Bank Polska SASzkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie, czytelnie i przejrzyście. Dobry kontakt wykładowców z uczestnikami szkolenia.

Małgorzata Dohlad
Departament Rozliczeń Międzybankowych
Euro Bank SABardzo profesjonalne. Przejrzyste wyjaśnienia najważniejszych kwestii dotyczących organizacji rynku i ujęcia w sprawozdaniach/księgach.

Agnieszka Skoczylas
Departament Finansów Skarbu
Bank Zachodni WBK SASzkolenie przygotowano profesjonalnie (część opisowa, ćwiczenia). Temat przedstawiony jasno i przejrzyście.

Bank Handlowy w Warszawie SASzkolenie bardzo ciekawe. Poziom wiedzy i znajomość zagadnień dotyczących papierów wartościowych imponująca. Szkolenie oceniam bardzo dobrze.

Anna Wawryło
Dep. Obsługi Klientów Korporacyjnych- Zespół Admin
NORDEA BANK POLSKA SABardzo dobrze przygotowani prowadzący szkolenie; posiadają szeroką wiedzę; trafnie podają przykłady.

BNP Paribas Bank Polska SASzkolenie oceniam bardzo wysoko. Konkretny plan szkolenia i skuteczny sposób prezentacji przyczyniły się do pełnego zrozumienia tematu szkolenia. Bardzo dobrze przygotowana prezentacja i prowadzący to szkolenie.

Liliana Średnicka
Dep. Zarządzania Aktywami i Pasywami
Bank Zachodni WBK SAWysoki poziom wiedzy i kompetencji osób prowadzących szkolenie.

Sylwia Gaładyk
Departament Księgowości Funduszy
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.Szkolenie ciekawe dla szerokiego grona potencjalnych odbiorców - zarówno tych, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z papierami wartościowymi -oni mają szansę usystematyzować wiedzę; jak też dla osób nowych - temat przedstawiony w przyjazny sposób . Szeroka tematyka.

Agnieszka Chojnowska-Szczepanek
Dep. Rozliczeń Krajowych i Zagranicznych
Bank Polskiej Spółdzielczości SArejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019