Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Szczegółowe omówienie metod i narzędzi pomiaru ryzyka operacyjnego: ocena ryzyka i jakości kontroli, kluczowe wskaźniki ryzyka, gromadzenie informacji o zdarzeniach operacyjnych, analiza scenariuszy dla zdarzeń rzadkich
 • Dostosowanie metod pomiaru ryzyka do charakterystyki poszczególnych ryzyk operacyjnych - w tym specyfika ryzyk trudnomierzalnych oraz postępowanie z ryzykami z pogranicza innych rodzajów ryzyk
 • Określenie aktualnego oraz docelowego profilu ryzyka operacyjnego w instytucji finansowej
 • Aktualne trendy w profilu ryzyka operacyjnego instytucji finansowych - Polska i świat
 • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora finansowego

Wykładowcy

Grzegorz Drąg, Dyrektor Departamentu Ryzyka Operacyjnego, Bank BGŻ BNP Paribas SA – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Ekonomia. Ukończył także studia MBA na Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. W ramach swoich obowiązków kształtuje metodykę i rozwija narzędzia w zakresie ryzyka operacyjnego i finansowego.

Wcześniej wieloletni pracownik Fortis Bank Polska SA. Karierę zawodową rozpoczynał jako specjalista ds. operacji zagranicznych w Departamencie Operacji, następnie był kolejno specjalistą ds. kontroli księgowej w Departamencie Rachunkowości, starszym specjalistą ds. ryzyka w Departamencie Ryzyka. Od 2004 roku pracuje w Raiffeisen Bank Polska SA. zajmując obecnie stanowisko Dyrektora ds. Ryzyka Operacyjnego i Finansowego. Prowadzi cykliczne szkolenia wewnętrzne dla pracowników Raiffeisen Bank Polska S.A. z zakresu zarządzania ryzykiem.


I. Metody pomiaru ryzyka operacyjnego:

 • Przegląd narzędzi i procesów pomiaru ryzyka
 • Ryzyka trudnomierzalne
 • Ryzyka z pogranicza innych rodzajów ryzyk

II. Baza zdarzeń operacyjnych:

 • Bazy wewnętrzne – straty potencjalne i rzeczywiste
 • Bazy wewnętrzne – zapewnienie jakości danych
 • Raportowanie wewnętrznych strat operacyjnych
 • Bazy zewnętrzne – konsorcjalne i komercyjne

III. Ocena ryzyka operacyjnego:

 • Przygotowanie oceny ryzyka
 • Ocena ryzyka wrodzonego
 • Ocena kontroli jakości
 • Ocena ryzyka rezydualnego
 • Raportowanie wyników oceny
 • Przykłady praktyczne

IV.  Analiza scenariuszy:

 • Przygotowanie analizy scenariuszy
 • Proces selekcji scenariuszy
 • Analizy bieżące i okresowe
 • Raportowanie wyników analizy scenariuszy
 • Przykłady praktyczne

V. Kluczowe wskaźniki ryzyka:

 • Wskaźniki prewencyjne i detekcyjne
 • Proces pomiaru i raportowanie wskaźników
 • Przykłady praktyczne

VI.  Określenie profilu ryzyka operacyjnego instytucji finansowej:

 • Ocena i wykorzystanie wyników pomiaru ryzyka
 • Wyznaczanie profilu ryzyka i jego interpretacja
 • Aktualny i docelowy profil ryzyka instytucji

 

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:

 • Pracowników departamentów ryzyka, kontroli wewnętrznej, bezpieczeństwa, compliance oraz audytu wewnętrznego pragnących rozszerzyć posiadaną wiedzę i kompetencje z zakresu metod pomiaru ryzyka operacyjnego oraz sposobów wyznaczania profilu ryzyka operacyjnego w instytucji finansowej

Poziom
Szkolenie jest ukierunkowane na proces pomiaru ryzyka operacyjnego i określenie profilu ryzyka operacyjnego instytucji finansowej. Skierowane jest do osób posiadających wiedzę na poziomie średniozaawansowanym z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z licznymi przykładami praktycznych rozwiązań w zakresie poszczególnych narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem. Wykładowca tworzy podczas szkolenia otwartą atmosferę sprzyjającą dyskusji, rozwiązywaniu postawionych problemów praktycznych oraz wzajemnej wymianie doświadczeń.

Plan Szkolenia
8:45 – Rejestracja
9:00 – Rozpoczęcie szkolenia
10:30 – 10:45 – Przerwa na kawę
13:00 – 14:00 – Przerwa na obiad
15:30 – 15:45 – Przerwa na kawę
17.00 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

12/04/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 12/03/2019

Rezerwacja dokonana po - 12/03/2019

Warszawa, 12/04/2019 1650 +VAT 1950 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019