Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Synteza regulacji nadzorczych dotyczących ryzyka koncentracji
 • Minimalne wymogi w zakresie limitów
 • Sposoby wyznaczania limitów
 • Alternatywne sposoby pomiaru ryzyka koncentracji
 • Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji

Wykładowcy

Dawid Kamiński – Manager ds. Testów Warunków Skrajnych i Limitów Koncentracji, Alior Bank SA. W sektorze bankowym pracuje od 2008. Od początku związany z analizami ryzyka kredytowego (CAD, impairment, modele akceptacyjne). Karierę rozpoczął w Invest Banku SA (obecnie Plus Bank SA), następnie w latach 2011-2013 pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. Od 2014 zatrudniony w Alior Bank SA., zajmuje się stress testingiem portfela kredytowego i zarządzaniem ryzykiem koncentracji. Odpowiedzialny za wdrożenie znowelizowanej Rekomendacji C. Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.


I. Wprowadzenie

 • Podstawowe pojęcia: definicja i rodzaje ryzyka koncentracji
 • Podstawy regulacyjne obowiązujące w zakresie ryzyka koncentracji

II. CEBS GUIDELINES NO 31

 • Zakres przedmiotowy wytycznych
 • Transpozycja na polski grunt

III. Znowelizowana rekomendacja C

 • Co nowego – porównanie do „starej” rekomendacji C
 • Na co oprócz limitów, kładzie nacisk rekomendacja C
 • Wyzwania

IV. Limity

 • Rodzaje limitów koncentracji
 • Wyłączenia spod limitów koncentracji
 • Wymogi minimalne w zakresie ustalania wysokości limitów
 • Proces zarządzania limitami
 • Wskaźniki wczesnego ostrzegania

V. Alternatywne sposoby pomiaru ryzyka koncentracji

 • Wskaźniki (GINI, HHI, DISTANCE MEASURES)
 • Modele (IRB, modele symulacyjne)
 • Stress testy (w procesie ICAAP, na potrzeby ryzyka koncentracji)

VI. Przegląd literatury przedmiotu

Profil

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem koncentracji kredytowej – pracowników departamentów ryzyka systemowego, a także dla osób z obszaru audytu wewnętrznego i compliance.

Poziom

Oczekuje się, że uczestnicy posiadają ogólną znajomość problematyki ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji na poziomie średnim. Rekomendowane jest praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym kredytowym.

Metodyka

Zajęcia warsztatowe poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym w postaci wykładu.

Plan Szkolenia

9:15 – Rejestracja
9:30 – Rozpoczęcie szkolenia
10:45-11:00 – Przerwa na kawę
13:00-13:45 – Przerwa na obiad
15:15-15:30 – Przerwa na kawę
17:00 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

4/04/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 05/03/2019

Rezerwacja dokonana po - 05/03/2019

Warszawa, 4/04/2019 1650 +VAT 1950 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019