Charakterystyka Szkolenia Otwartego

Główne Atrakcje Szkolenia

 • Najważniejsze postanowienia w obszarze utraty wartości
 • Modele impairmentowe
 • Istotny wzrost ryzyka kredytowego
 • Podejście forward looking
 • Aproksymacja lifetime
 • Definicje koszyków (stage)

Wykładowcy

Aleksandra Babiarz,  matematyk z wykształcenia i zamiłowania. W bankowości od 2008 roku, początkowo zajmowała się operacjami bankowymi i ryzykiem reputacyjnym i compliance, a także AML, następnie pracowała w Departamencie Zarządzania Ryzykiem, gdzie zajmowała się ryzykiem kredytowym (głównie metoda IRB, testy warunków skrajnych, proces ICAAP, rekomendacje KNF S i T, limity kapitałowe). Kolejny etap to praca w Departamencie Audytu Wewnętrznego, w Zespole Audytu Ryzyka Kredytowego, gdzie zajmowała się głównie aspektami ilościowymi audytu w zakresie ryzyka kredytowego (modele ratingowe i scoringowe, modele rezerw, testy warunków skrajnych, proces ICAAP, rekomendacje KNF R, S, T i C). Aktualnie jest ekspertem w Zespole ds. Walidacji Modeli. Przeprowadziła cykl szkoleń wewnętrznych dla pracowników audytu z zakresu metod statystycznych oraz liczne szkolenia zewnętrzne z ryzyka kredytowego.


I.  Wprowadzenie

 • MSSF 9 – najważniejsze zmiany w obszarze impairmentu
 • Definicja parametrów ryzyka kredytowego (PD, LGD, EAD)
 • Filozofia ratingowa
 • Definicje koszyków (stage)

II.  Odpis aktualizujący

 • Definicja
 • Modele bazylejskie i impairmentowe – porównanie
 • Wpływ zmian podejścia na ryzyko kredytowe

III. Przesłanki utraty wartości

IV.  Definicja default

V. Istotny wzrost ryzyka kredytowego

 • Definicja
 • Przykłady

VI. Kalkulacja odpisów aktualizujących

 • Wyznaczanie default rate i recovery rate
 • Macierze migracji
 • Kalkulacja PD i LGD
 • Aproksymacja lifetime EL

VII.  Forward looking approach

VIII.  Ocena modeli

 • Back testy modeli
 • Przykładowe kryteria ilościowe

IX.  Ocena procesu wyznaczania odpisów

Profil

Pracownicy departamentów ryzyka kredytowego, audytu, osoby zajmujące się procesem kalkulacji odpisów zgodnie z MSSF 9.

Poziom

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu modeli ryzyka kredytowego w banku oraz obszaru utraty wartości.

Metodyka

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu.

Plan Szkolenia

8:45 – Rejestracja
9:00 – Rozpoczęcie szkolenia
10:30-10:45 – Przerwa na kawę
12:15-13:15 – Przerwa na obiad
14:45-15:00 – Przerwa na kawę
16:30 – Zakończenie szkolenia

Termin Szkolenia

4/04/2019

Koszt Szkolenia

Opłata za udział w szkoleniu jednej osoby obejmuje także: materiały szkoleniowe, poczęstunki i obiady. W cenę szkolenia nie są wliczone koszty zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

W przypadku zgłoszenia ponad 3 uczestników proszę skontaktować się z nami w celu omówienia wysokości rabatu.

Rezerwacja dokonana przed - 05/03/2019

Rezerwacja dokonana po - 05/03/2019

Warszawa, 4/04/2019 1650 +VAT 1950 +VAT

Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Formularz Zgłoszeniowy

eForum Bankowość i Finanse potwierdza faksem lub e-mailem fakt przyjęcie zgłoszenie na szkolenie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej procedury rezerwacji, proszę skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +48 22 213 81 97.

rejestracja on-line

Dane instytucji zgłaszającej (dane do faktury):

Adres siedziby

Dane osoby zgłaszającej

Dane uczestnika szkolenia

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

  upoważniam firmę eForum Bankowość i Finanse do przesłania faktury VAT w formie elektronicznej

 chcę zapisać się na newsletter

Powyższy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 Rejestracja na szkolenie oznacza zaakceptowanie polityki firmy/warunków uczestnictwa w szkoleniu.

 Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągnięcia zobowiązania do zapłaty powyższej należności za szkolenie w imieniu Płatnika (nabywcy wskazanego w podanych przeze mnie danych do faktury VAT).

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

Polityka Firmy/Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu

Potwierdzenie Szkolenia

 • Przyjęcie zgłoszenia firma eForum Bankowość i Finanse potwierdza e-mailem.
 • Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu otrzymacie Państwo drogą mailową w momencie zebrania grupy przed datą rozpoczęcia szkolenia. W potwierdzeniu znajdą Państwo informacje organizacyjne.
 • Istnieje możliwość, że w planowanym terminie nie zbierze się wymagana minimalna ilość uczestników na dane szkolenie, wówczas otrzymają Państwo od nas informację o nowym proponowanym terminie realizacji szkolenia.

Zmiany

 • eForum Bankowość i Finanse zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany: zawartości programu, terminu i miejsca szkolenia.
 • Firma zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

Rezygnacja

 • Rezygnacja musi być wysłana faksem na numer (0-22) 213-81-99
 • Rezygnacja z uczestnictwa zgłoszona przed otrzymaniem potwierdzenia terminu i uczestnictwa nie powoduje obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, zgłoszonej po otrzymaniu potwierdzenia daty i uczestnictwa w szkoleniu, Zamawiający obciążony zostanie kosztami w wysokości 100% ustalonej odpłatności.

Odpłatność

 • Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i obiad, certyfikat ukończenia szkolenia. W cenę szkolenia nie jest wliczona cena dojazdu uczestnika, zakwaterowania i parkingów. Uczestnicy proszeni są o zarezerwowanie noclegów we własnym zakresie.
 • Istnieje możliwość uzyskania rabatu w przypadku zgłoszenia udziału trzech lub więcej osób z jednej instytucji.
 • Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie otrzymanego potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Po otrzymaniu wpłaty firma wystawia fakturę VAT. Istnieje również możliwość dokonania płatności na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury pro-forma.
 • W nielicznych przypadkach płatność za szkolenie może zostać dokonana w terminie do 7 dni od daty zakończenia szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT. Od przeterminowanych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 • Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto mBANK SA, nr rach. 15 1140 2017 0000 4502 1031 7347

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (22) 213-81-97, (22) 205-09-60 bądź mailowy eforum@eforum.com.pl

Powyższy formularz zgłoszenia/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.


Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019