Zarządzanie Ryzykiem Modeli Zgodnie z Wymogami Rekomendacji W. Warsztaty
Program Szkolenia
Informator

I. Rekomendacja W
▪ Wymogi

II. Model
▪ Definicja modelu
▪ Cykl życia modelu
▪ Rodzaje modeli
▪ W jaki sposób zdefiniować model (case study na wybranych modelach)

III. Zarządzanie ryzykiem modeli
▪ Dziennik modelu
▪ Rejestr modeli
▪ Ocena istotności modeli
▪ Poziom ryzyka modelu
▪ Uczestnicy procesu
▪ Opracowanie i uzupełnienie dziennika modelu (case study)
▪ Pomiar ryzyka modelu (case study)
▪ Ocena istotności modelu (case study na wybranych modelach)

IV. Walidacja modeli
▪ Organizacja procesu walidacji
▪ Raporty walidacyjne
▪ Techniki walidacji
▪ Obszary poddane walidacji (case study – dyskusja)

V. Rola audytu w procesie zarządzania ryzykiem modeli
▪ Organizacja procesu audytu
▪ Raporty audytu
▪ Możliwe podejścia do audytu modeli
▪ Obszary poddane audytowi (case study – dyskusja)

VI. Proces raportowania ryzyka modeli
▪ Cel
▪ Odbiorcy
▪ Zakres
▪ Wnioski
▪ Przykładowe raporty (case study na wybranych
przykładach)

VII. Ocena działania modeli
▪ Miary statystyczne
▪ Metody eksperckie

Informator

Profil

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla
pracowników departamentów/jednostek:
▪ zarządzania ryzykiem kredytowym
▪ walidacji
▪ audytu wewnętrznego
▪ pracowników odpowiedzialnych za proces ICAAP

Poziom
Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową lub średnią wiedzę z zakresu budowy modeli ryzyka kredytowego w banku oraz ich wykorzystania w obszarze ryzyka.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu
połączonego z warsztatami.

Informator