Szkolenia Wewnętrzne

Zamów Szkolenie

 • Ryzyko kredytowe – wpływ operacji pozabilansowych na ryzyko kredytowe
 • Ocena i zarządzanie ryzykiem rynkowym
 • Zarządzanie ryzykiem płynności w banku
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku – ujęcie praktyczne
 • Narzędzia zarządzania ryzykiem operacyjnym - Warsztaty
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego
 • Systemy punktowej oceny i ich zastosowanie w praktyce
 • Scoring kredytowy I - zastosowanie punktowych metod oceny klientów
 • Scoring kredytowy II – budowa modeli scoringowych z wykorzystaniem regresji logistycznej
 • Nowoczesny i efektywny rating kredytowy w polskiej bankowości
 • Budowa i walidacja systemów scoringowych/ratingowych
 • Walidacja modeli ratingowych/scoringowych
 • Zarządzanie płynnością banku oraz firm inwestycyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • Testy warunków skrajnych (testy stresu)
 • Zarządzanie, w tym ograniczanie i pomiar ryzyk trudno mierzalnych
 • Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie ryzyka instytucji finansowych
 • Analiza ryzyka nie-bankowych instytucji finansowych
 • Źródła i sposoby finansowania aktywów przez banki
 • Zaawansowana analiza ekonomiczno - finansowa grup kapitałowych i podmiotów powiązanych
 • Model wewnętrznych cen transferowych (FTP) – praktyczne rozwiązania
 • Szacowanie kapitału wewnętrznego/ekonomicznego przez banki oraz firmy inwestycyjne
 • Zastosowanie modeli RORAC/RAROC – przybliżenie zagadnień związanych z modelem
 • Ryzyka II Filaru NUK – zagadnienia praktyczne
 • Zastosowanie modelu CreditRisk+ w zarządzaniu ryzykiem
 • System wyceny funduszy jako podstawa wdrożenia kapitału ekonomicznego i miar typu RAPM

 • Wycena niepłynnych aktywów finansowych. Metodologie (metody) i narzędzia wyceny (modele wyceny)
 • Ocena zdolności kredytowej klientów przy transakcjach kredytowania specjalistycznego (SL)
 • Analiza kredytowa sprawozdań finansowych
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw
 • Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
 • Analiza sytuacji finansowej kredytobiorcy/kontrahenta w praktyce
 • Finanse dla handlowców
 • Analiza biznes planów
 • Analiza ryzyka finansowania projektów start-up w oparciu o biznes plan
 • Analiza kredytowa/Ryzyko kredytowe
 • Kredytowanie sektora agro-biznesu i rolno-spożywczego
 • Kredyt kupiecki jako instrument zwiększania atrakcyjności oferty handlowej
 • Finansowanie i ocena ryzyka jednostek samorządu terytorialnego
 • Ocena wniosków kredytowych firm
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Ocena i finansowanie inwestycji przez Bank
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
 • Zarządzanie projektami – zagadnienia praktyczne (project management)
 • Zarządzanie trudnymi kredytami
 • Ocena ryzyka klienta detalicznego (consumer finance)
 • Project finance
 • Nieruchomości – aspekty finansowania, projekty inwestycyjne
 • Finansowanie developerów i nieruchomości dochodowych
 • Zaawansowana analiza finansowa w procesie kredytowania nieruchomości
 • Zaawansowane aspekty finansów przedsiębiorstw
 • Zaawansowana analiza banków
 • Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie ryzyka przedsiębiorstw
 • Kredyty konsorcjalne

 • Matematyka finansowa w Excelu i VBA - Warsztaty
 • Kredytowe instrumenty pochodne
 • Derywaty stopy procentowej
 • Produkty strukturyzowane w zarządzaniu ryzykiem walutowym i stopy procentowej
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym i stopy procentowej
 • Zasady funkcjonowania i charakterystyka rynku walutowego
 • Strategie opcyjne
 • Wprowadzenie do rynku opcji walutowych
 • Podstawy rynku walutowego
 • Analiza ryzyka opcji walutowych
 • Warsztaty dla działu treasury backoffice
 • Wykorzystanie opcji walutowych w zarządzaniu ryzykiem
 • Swapy walutowe
 • Opcje walutowe plain vanilla - handel i zarządzanie portfelem
 • Opcje walutowe na polskim rynku
 • Opcje na stopę procentową na polskim rynku
 • Modele stopy procentowej w realiach polskiego rynku
 • Wprowadzenie do opcji egzotycznych
 • Opcje egzotyczne
 • Wycena instrumentów pochodnych
 • Instrumenty finansowe
 • Wycena instrumentów finansowych i ich wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem walutowym, stopy procentowej i płynności
 • Instrumenty pochodne rynku walutowego i stopy procentowej
 • Instrumenty pochodne (wycena, kwestie dokumentacyjne i aspekty prawne)
 • Swapy i forwardy walutowe
 • Opcje (wprowadzenie, strategie opcyjne, wycena i rozliczenia, zarządzanie ryzykiem)

 • Nowe Wymogi kapitałowe i raportowe dla banków COREP-FINREP
 • Papiery wartościowe, w tym dłużne oraz z prawem do kapitału – ewidencja i rozliczenia
 • Rachunkowość finansowa
 • Instrumenty pochodne - ewidencja i rozliczenia
 • Pułapki bilansowe
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Rachunek kosztów działań ABC – praktyczne rozwiązania

 • Zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, audytu i compliance w banku spółdzielczym
 • Audytowanie systemu zarządzania ryzykiem płynności
 • Ewaluacja jakości funkcji audytu wewnętrznego - rekomendacja H
 • Umiejętności audytora wewnętrznego
 • Compliance w Obszarze IT. Audyt Zgodności z Rekomendacją D w Banku

 • Tworzenie portfeli inwestycyjnych klientów funduszy inwestycyjnych
 • System zarządzania ryzykiem zgodny z UCITS4 w TFI

 • Ogólne warunki ubezpieczenia i klauzule abuzywne

 • Zarządzanie ryzykiem faktoringowym jako narzędzie podnoszenia wartości firm faktoringowych
 • Faktoring- bezpieczna forma finansowania
 • Efektywne narzędzia windykacji wierzytelności faktoringowych

 • Analiza i zarządzanie portfelem (klientów) w firmie leasingowej
 • Firmy leasingowe wobec podejrzenia „prania pieniędzy”
 • Zabezpieczenie wierzytelności leasingowych versus nowe prawo upadłościowe
 • Prawno - podatkowe aspekty leasingu
 • Rewolucja w kredytach konsumenckich ze szczególnym uwzględnieniem umowy leasingu
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości w aspekcie analizy finansowej podmiotów gospodarczych, w tym ujęcie leasingu

Najbliższe Szkolenia
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
Warszawa, 11-12/04/2019