Warszawa, 21-22/03/2019
za 2 dni
Zarządzanie Ryzykiem
Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
 • Ciekawie zaprezentowana tematyka związana z pojęciem ryzyka rynkowego oraz ekspozycji na ryzyko rynkowe
 • Pełna i kompleksowa charakterystyka instrumentów finansowych wraz z przykładami oraz ciekawymi i praktycznymi ćwiczeniami z kalkulacji miar ryzyka rynkowego na bazie arkuszy Excel
 • Szeroka oparta zarówno o podbudowę teoretyczną, jak i zaprezentowana w ujęciu praktycznym charakterystyka podstawowych metod pomiaru ryzyka rynkowego
 • Interesująco ukazana problematyka przeprowadzania testów warunków skrajnych - głównie w aspekcie praktycznym
 • Zaprezentowanie procesowego podejścia do zarządzania ryzykiem rynkowym wraz z charakterystyką głównych etapów procesu - ujęcie praktyczne bazujące na licznych przykładach
dr Michał Motoczyński, Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Rynków Finansowych, mBank SA Krzesimir Arodź – Koordynator ds. Konstrukcji Modeli Wyceny Instrumentów Finansowych, Grupa PZU

Warszawa, 22/03/2019
za 3 dni
Bankowość Korporacyjna
Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty
 • Ocena jakościowa - szacowanie ryzyka manipulacji
 • Ocena jakości zysku - metody detekcji praktyk kreowania wyniku finansowego
 • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami
dr Rafał Cieślik, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 28-29/03/2019
za 9 dni
Zarządzanie Ryzykiem
Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Instytucjach Finansowych
 • Szczegółowe omówienie narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym: ocena ryzyka, kluczowe wskaźniki ryzyka, baza zdarzeń operacyjnych, analiza scenariuszy, mapy ryzyka, profil ryzyka
 • Sposoby definiowania apetytu na ryzyko operacyjne oraz wyznaczania limitów  ryzyka
 • Aktualny profil ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych - Polska i świat
 • Regulacje nadzoru w zakresie ryzyka operacyjnego - stan aktualny oraz projekty zmian
 • Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego – kapitał regulacyjny i ekonomiczny
 • Budowa skutecznego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym – czynniki sukcesu
 • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora finansowego
Grzegorz Drąg, Dyrektor Departamentu Ryzyka Operacyjnego, Bank BGŻ BNP Paribas SA

Warszawa, 28-29/03/2019
za 9 dni
Zarządzanie Ryzykiem
Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym z Uwzględnieniem Nowych Wymagań Nadzorczych, w tym w Ramach Bazylei IV
 • Szczegółowa charakterystyka procesu kredytowego
 • Kompleksowe omówienie pojęć: default, impaired, forborne, nonperforming
 • Doprecyzowanie przesłanki "unlikely to pay"
 • Kalkulacja oczekiwanej straty zgodnie z MSSF 9
 • Kryteria przejścia pomiędzy koszykami zgodnie z MSSF 9
 • Szacowanie strat oczekiwanych w horyzoncie do zapadalności
Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA

Warszawa, 4/04/2019
za 16 dni
Zarządzanie Ryzykiem
Zarządzanie Ryzykiem Koncentracji w Świetle Znowelizowanej Rekomendacji C
 • Synteza regulacji nadzorczych dotyczących ryzyka koncentracji
 • Minimalne wymogi w zakresie limitów
 • Sposoby wyznaczania limitów
 • Alternatywne sposoby pomiaru ryzyka koncentracji
 • Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji
Dawid Kamiński - Manager ds. Testów Warunków Skrajnych i Limitów Koncentracji, Alior Bank SA.

Warszawa, 4/04/2019
za 16 dni
Zarządzanie Ryzykiem
Impairment w Pigułce. MSSF 9
 • Najważniejsze postanowienia w obszarze utraty wartości
 • Modele impairmentowe
 • Istotny wzrost ryzyka kredytowego
 • Podejście forward looking
 • Aproksymacja lifetime
 • Definicje koszyków (stage)

Aleksandra Babiarz,  matematyk z wykształcenia i zamiłowania,  w bankowości od 2008 r.


Warszawa, 4-5/04/2019
za 16 dni
Rachunkowość i Controlling
Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia
 • Omówienie i charakterystyka instrumentów oraz rynków finansowych oraz transakcji z udziałem papierów wartościowych w tym przedstawienie praktycznych przykładów
 • Omówienie organizacji systemu obrotu papierami wartościowymi od strony praktycznej
 • Prezentacja poszczególnych rodzajów instrumentów w bilansie i rachunku zysków i strat (PAS, IAS), podaż statyczna i dynamiczna
 • Zarządzanie strukturą bilansu i rachunku zysków i strat poprzez zarządzanie portfelem papierów wartościowych i transakcjami z ich udziałem
 • Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej
Robert Midura - Konsultant, wcześniej Dyrektor Generalny Obszaru Operacji, Alior Bank SA Piotr Domański, Dyrektor Biura Powierniczego, Bank BPH SA

Warszawa, 9-10/04/2019
za 21 dni
Bankowość Korporacyjna
Analiza Finansowa i Ocena Projektów Inwestycyjnych
 • Charakterystyka głównych obszarów ilościowej i jakościowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza pozycji banku jako kredytodawcy
 • Omówienie specyfiki, kluczowych etapów oraz zasad oceny projektu inwestycyjnego
 • Analiza głównych rodzajów ryzyka w projektach inwestycyjnych i ich mitygantów
 • Liczne przykłady z życia gospodarczego
Wykładowcy prof. nadzw. dr hab. Waldemar Rogowski - wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych dr Mariusz Lipski – wieloletni pracownik - na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich - największych banków w Polsce

Warszawa, 11-12/04/2019
za 23 dni
Zarządzanie Ryzykiem
Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk
 • Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
 • Fundusze własne w kontekście wymagań CRR
 • Pomiar adekwatności kapitałowej – kluczowe miary
 • Proces ICAAP
 • Kapitałowe plany awaryjne
 • Polityka dywidendy
 • Kapitał wewnętrzny dla ryzyka operacyjnego, kredytowego, rynkowego
 • Alokacja kapitału ekonomicznego
Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA

Warszawa, 11-12/04/2019
za 23 dni
Instrumenty Finansowe
Wycena Instrumentów Pochodnych
 • Parametry rynkowe stosowane przy wycenie instrumentów pochodnych
 • Zasady wyceny instrumentów pochodnych
 • Konstrukcja krzywych do wyceny
 • Płaszczyzna zmienności
 • Metody analityczne wyceny instrumentów pochodnych
 • Wycena kontraktów liniowych (Forward, FRA, IRS/CIRS, OIS)Szkolenie: Przykłady i Ćwiczenia Komputerowe
 • Wycena opcji waniliowych
 • Wycena opcji na stopę procentową
 • Strategie opcyjne
 • Zasady ostrożnej wyceny
 • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi
dr Michał Motoczyński, Wicedyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego, mBank SA.

Warszawa, 12/04/2019
za 24 dni
Zarządzanie Ryzykiem
Wyznaczanie Profilu Ryzyka Operacyjnego Instytucji Finansowej. Metody Pomiaru i Oceny Ryzyka
 • Szczegółowe omówienie metod i narzędzi pomiaru ryzyka operacyjnego: ocena ryzyka i jakości kontroli, kluczowe wskaźniki ryzyka, gromadzenie informacji o zdarzeniach operacyjnych, analiza scenariuszy dla zdarzeń rzadkich
 • Dostosowanie metod pomiaru ryzyka do charakterystyki poszczególnych ryzyk operacyjnych - w tym specyfika ryzyk trudnomierzalnych oraz postępowanie z ryzykami z pogranicza innych rodzajów ryzyk
 • Określenie aktualnego oraz docelowego profilu ryzyka operacyjnego w instytucji finansowej
 • Aktualne trendy w profilu ryzyka operacyjnego instytucji finansowych - Polska i świat
 • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami z sektora finansowego
Grzegorz Drąg, Dyrektor Departamentu Ryzyka Operacyjnego, Bank BGŻ BNP Paribas SA

Warszawa, 26/04/2019
za 38 dni
Koniec promocji za 7 dni
Zarządzanie Ryzykiem
Zarządzanie Ryzykiem Modeli Zgodnie z Wymogami Rekomendacji W. Warsztaty
 • Definicja modelu
 • Organizacja procesu walidacji
 • Ocena istotności modelu
 • Ocena ryzyka modeli na przykładach
 • Raporty walidacyjne
Aleksandra Babiarz - matematyk z wykształcenia i zamiłowania.  

Warszawa, 16/05/2019
za 58 dni
Koniec promocji za 28 dni
Faktoring
Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych
 • Zaprezentowanie specyfiki działalności biznesowej faktora ze szczególnym wskazaniem roli i znaczenia zarządzania ryzykiem jako generatora wartości firm faktoringowych
 • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej w aspekcie koncepcji zarządzania wartością - VBM
 • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora w aktywnym procesie zarządzania ryzykiem transakcji i faktoranta
 • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia
 • Nowoczesne i aktualne ujęcie procesu zarządzania ryzykiem jako podstawowej kompetencji współczesnego przedsiębiorstwa faktoringowego
dr hab.  Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy.

Warszawa, 16/05/2019
za 58 dni
Koniec promocji za 28 dni
Faktoring
Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych
 • Zaprezentowanie specyfiki działalności faktora wraz ze wskazaniem jej cech i zasad biznesowych
 • Szczegółowa przezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej
 • Charakteryska głównych etapów procesu windykacji należności faktoringowych
 • Kompleksowa i całościowa prezenacja podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora na różnych etapach procesu windykacji
 • Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z wiedzą praktyczną zapewniające wysoki poziom merytoryczny szkolenia
dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wieloletni Pracownik Bankowy.

Warszawa, 6-7/06/2019
za 79 dni
Koniec promocji za 49 dni
Zarządzanie Ryzykiem
Testy Warunków Skrajnych  
 • Omówienie minimum informacyjnego sprawozdania finansowego zgodnego z wymogami MSSF
 • Omówienie skutków nowelizacji dotychczas obowiązujących MSSF – istotna zmiana struktury sprawozdań (od 2009 r.)
 • Prezentacja wskazówek ułatwiających czytanie informacji dodatkowej sporządzonej zgodnie z MSSF
 • Omówienie zasad analizy wstępnej i analizy wskaźnikowej – wskazanie rozbieżności pomiędzy analizą typowego polskiego sprawozdania i analizą sprawozdania sporządzonego według MSSF
 • Wskazanie obszarów krytycznych, tj. obszarów o wysokim ryzyku manipulacji księgowej
 • Omówienie sygnałów ostrzegawczych (red flags), sugerujących możliwość wystąpienia zjawiska manipulacji księgowej
 • Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną zilustrowane praktycznymi przykładami
 
Ewa Renz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA

Warszawa, 11-12/07/2019
za 114 dni
Koniec promocji za 84 dni
Zarządzanie Ryzykiem
Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych
 • Podstawy teorii portfela
 • Ryzyko kredytowe a zastosowanie metod wartości zagrożonej (VaR, CVaR)
 • Podstawowe pojęcia związanie z ryzykiem kredytowym
 • Specyfika obszaru detalicznego - brak szczegółowej informacji o jakości dłużnika
 • Wątek detaliczny w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitałowej
 • Parametry modeli ryzyka kredytowego
 • Wykorzystanie modelu CreditRisk+ na podstawie przykładów
 • Wykłady ilustrowane praktycznymi przykładami
Krzysztof Wojciechowski, Naczelnik Wydziału Ryzyka Kredytów Niezabezpieczonych, Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank SA.

  2019
CenaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Zarządzanie Ryzykiem
Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym (ZR-003)             
Kapitał Ekonomiczny w Procesie ICAAP (ZR-035)             
Wprowadzenie do Ratingu i Scoringu Kredytowego (ZR-019)             
Pomiar Rentowności Skorygowanej o Ryzyko - ICAAP (ZR-037)             
Walidacja Modeli Ratingowych i Scoringowych - w Kontekście Założeń Procesu Zarządzania Ryzykiem Modeli (ZR-001)             
Budowa Modeli Ratingowych i Scoringowych (ZR-038)2250            
Zarządzanie Płynnością Banku (ZR-004)1850
1650*
            
Ryzyka Trudno Mierzalne. Zarządzanie, Ograniczanie i Pomiar (ZR-006)2250
1950*
            
Międzynarodowe i Unijne Regulacje Ostrożnościowe Bazylea III i Dyrektywa IV (ZR-007)1850
1650*
            
Zarządzanie Ryzykiem Płynności w Banku (ZR-027)2250
1950*
            
Narzędzia Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym - Warsztaty (ZR-040)2250
1950*
            
Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Świetle Wymogów Rekomendacji S, T, J Warsztaty (ZR-044)2250
1950*
            
Audyt Modeli Ratingowych (ZR-045)1950
1650*
            
Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym (ZR-028)2250
1950*
  21-22         
Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Instytucjach Finansowych (ZR-002)2250
1950*
  28-29         
Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym z Uwzględnieniem Nowych Wymagań Nadzorczych, w tym w Ramach Bazylei IV (ZR-018)2250
1950*
  28-29         
Zarządzanie Ryzykiem Koncentracji w Świetle Znowelizowanej Rekomendacji C (ZR-043)1950
1650*
   4        
Impairment w Pigułce. MSSF 9 (ZR-046)1950
1650*
   4        
Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk (ZR-026)2450
2150*
   11-12        
Wyznaczanie Profilu Ryzyka Operacyjnego Instytucji Finansowej. Metody Pomiaru i Oceny Ryzyka (ZR-042)1950
1650*
   12        
Zarządzanie Ryzykiem Modeli Zgodnie z Wymogami Rekomendacji W. Warsztaty (ZR-041)2250
1950*
   26        
Testy Warunków Skrajnych (ZR-005)2250
1950*
     6-7      
Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych (ZR-020)2250
1950*
      11-12     
Bankowość Korporacyjna
Sekrety Sprawozdań Finansowych (BK-001)             
Wynik Finansowy Banku (BK-007)             
Fundamentalne Zmiany w Kredytach Konsumenckich (BK-026)             
Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa (BK-003)             
Praktyczne Aspekty Sekurytyzacji. Zarządzanie Ryzykiem (BK-006)             
Prawne Aspekty Skutecznego Zabezpieczenia i Windykacji Należności (BK-023)             
Nowelizacja Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece (BK-024)             
Outsorcing Bankowy – Monitoring i Zarządzanie Ryzykiem (BK-041)2250
1950*
            
Analiza Sprawozdań Finansowych MSR/MSSF (BK-005)1850
1650*
            
Zarządzanie Ryzykiem Projektu (BK-034)1450
1150*
            
Finansowanie Nieruchomości w Czasach Kryzysu (BK-032)2250
1950*
            
Ochrona Danych Osobowych - Regulacje, Pułapki i Perspektywy Rozwoju ODO w Polsce (BK-043)1450
1300*
            
Walka z Praniem Pieniędzy i Finansowaniem Terroryzmu z Perspektywy Polskiego Prawa (BK-025)1450
1300*
            
Klauzule Abuzywne Perspektywa Umowy Kredytu Konsumenckiego i Umowy Rachunku Bankowego (BK-042)1450
1300*
            
Sanacja Banku w Świetle Obecnie Obowiązujących Regulacji Prawnych (BK-035)1450
1300*
            
Nowe Regulacje w Zakresie Kredytów Hipotecznych. Skutki Wdrożenia Unijnej Dyrektywy (BK-036)1600
1450*
            
Windykacja Należności Bankowych Bez Bankowego Tytułu Egzekucyjnego (BK-045)1450
1300*
            
Specyfika Finansowania Projektów Inwestycyjnych w Formule Corporate Finance i Project Finance (BK-044)1950
1650*
            
Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty (BK-008)1450
1300*
  22         
Analiza Finansowa i Ocena Projektów Inwestycyjnych (BK-046)1950
1650*
   9-10        
Instrumenty Finansowe
Strategie Opcyjne w Zarządzaniu Ryzykiem FX (IF-001)2250            
Matematyka Finansowa w Excelu i VBA - Warsztaty (IF-013)1950
1950*
            
Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych (IF-002)1450
1300*
            
Wycena Instrumentów Pochodnych (IF-010)2450
2150*
   11-12        
Rachunkowość i Controlling
Obowiązki Sprawozdawcze w Świetle Regulacji Nadzorczych. COREP – FINREP (RC-033)             
Nowe Wymogi Kapitałowe i Raportowe dla Banków. COREP (RC-001)1650
1650*
            
Tworzenie Planu Restrukturyzacyjnego (RC-005)2250
1950*
            
Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia (RC-029)2250
1950*
   4-5        
Audyt
Audyt Zarządzania Ciągłością Działania: Normy BS 25999-1 oraz ISO 22301:2012 (AD-004)1850
1650*
            
Audyt Bezpieczeństwa Informacji w Banku po Zmianach Rekomendacji D i M (AD-003)1850
1650*
            
Audyt Funkcji Zarządzania Ryzykiem Zgodności w Banku (AD-008)1450.00
1300.00*
            
Umiejętności Audytora Wewnętrznego (AD-006)1450
1300.00*
            
Ewaluacja Jakości Funkcji Audytu Wewnętrznego - Rekomendacja H (AD-005)1450.00
1300.00*
            
Lean Six Sigma a Zwiększanie Efektywności Funkcji Audytu (AD-009)2250
1950*
            
Compliance w Obszarze IT. Wytyczne KNF dla Instytucji Finansowych (AD-007)1450
1300*
            
TFI
System Zarządzania Ryzykiem Zgodny z UCITS4 w TFI (TF-002)1650
1350*
            
Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych (TF-001)2250
1950*
            
Ubezpieczenia
Dystrybucja Ubezpieczeń w świetle Nowej Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej i Reasekuracyjnej (UB-002)1450
1300*
            
Ogólne Warunki Ubezpieczenia i Klauzule Abuzywne (UB-001)1950
1650*
            
Faktoring
Polisa Ubezpieczenia Należności – Funkcjonowanie, Możliwości, Poprawa Płynności Finansowej w Firmie (FK-004)1450
1450*
            
Umowa Faktoringowa (FK-005)1450
1450*
            
Faktoring - Bezpieczna Forma Finansowania (FK-001)1450
1300*
            
Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych (FK-003)1450
1300*
    16       
Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych (FK-002)1450
1300*
    16       

Jeżeli chcieliby Państwo na bieżąco być informowani o ważnych i ciekawych wydarzeniach szkoleniowych, rekomendujemy zapisanie się na nasz newsletter. Zapisując się na szkolenie prosimy zaznaczyć, że dowiedzieli się Państwo o nim z newslettera a otrzymacie od nas 3% rabatu

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej/numer telefonu, informacji handlowych pochodzących od eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204..

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez eForum Bankowość i Finanse z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-934 przy ul. Arkuszowa 89E zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania (art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Istnieje tylko jedno dobro – wiedza, i jedno zło - ignorancja.
Sokrates