ZadzwońZapisz się!

Szkolenia

Szkolenia Otwarte

Szkolenia otwarte są projektami, które cyklicznie pojawiają się w naszej ofercie szkoleniowej. Obszary szkoleń oraz szczegółowa ich tematyka zawsze dostosowana jest do najnowszych wyzwań panujących na rynku usług bankowych i finansowych. Otwarci jesteśmy również na redefiniownie szkoleń otwartych w formułę dedykowanych szkoleń wewnętrznych, jak najbardziej dopasowanych i dostosowanych do Państwa potrzeb i oczekiwań. Jesteśmy firmą elastyczną, adaptacyjną i kreatywną skupioną na wartościach dostarczanych naszym Klientom, poprzez projekty szkoleniowe.

Kontakt

(22) 213 81 97

+48 604 202 588

eforum@eforum.com.pl

 

Informacje

Szkolenia realizowane są w dobrze wyposażonych salach konferencyjnych zlokalizowanych głównie w centrum Warszawy. Z uwagi na specjalistyczny zakres warsztatów, szkolenia realizowane są w grupach nie większych niż 15 osób. Ponadto w ramach szkolenia oferujemy przerwy kawowe oraz lunch.

Lokalizacja: Warszawa

Terminy: Dostępne w zakładce kalendarz bądź na naszym profilu LinkedIn

Zakres: Finanse, Bankowość, Rachunkowość i Controlling, Zarządzanie Ryzykiem, Faktoring

Wykładowcy: Naszymi wykładowcami są eksperci z dużym doświadczeniem praktycznym

Najlepsi wykładowcy

Naszymi prelegentami, trenerami i wykładowcami są uznani w swojej branży specjaliści i menadżerowie.

Doświadczenie

Działając na rynku od ponad 20 lat firma zdobyła doświadczenie, które zyskało uznanie wśród Klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Materiały elektroniczne

Uczestnicy naszych szkoleń wewnętrznych otrzymują poza egzemplarzami w formie papierowej również materiały w formie elektronicznej

NASZA OFERTA

Zarządzanie Ryzykiem

Audyt Modeli Ratingowych

Szkolenie obejmuje szczegółowe omówienie wymogów dla procesu budowy modeli ratingowych (zakres danych, aktualność danych, kompleksowość danych).

więcej

Przedstawione zostaną również wymogi dla procesu walidacji modeli. Słuchacze poznają najważniejsze aspekty audytu modeli ratingowych, a także proces oceny budowy modelu ratingowego (case study), oceny walidacji modelu ratingowego (case study) oraz oceny monitoringu modelu ratingowego (case study). Poruszony zostanie zakres use test i experience test. Wykładowca skoncentruje się również na scharakteryzowaniu kompleksowego programu audytu modeli ratingowych w oparciu o case study.

mniej

Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym

Szkolenie obejmuje ciekawie zaprezentowaną tematykę związaną z pojęciem ryzyka rynkowego oraz ekspozycji na ryzyko rynkowe.

więcej

Przedstawiona zostanie pełna i kompleksowa charakterystyka instrumentów finansowych wraz z przykładami oraz ciekawymi i praktycznymi ćwiczeniami z kalkulacji miar ryzyka rynkowego na bazie arkuszy Excel. Podczas szkolenia zostanie zaprezentowana szeroka oparta zarówno o podbudowę teoretyczną, jak i zaprezentowana w ujęciu praktycznym charakterystyka podstawowych metod pomiaru ryzyka rynkowego. Ukazana w interesujący sposób zostanie też problematyka przeprowadzania testów warunków skrajnych - głównie w aspekcie praktycznym. Zaprezentowane zostanie procesowe podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym wraz z charakterystyką głównych etapów procesu w ujęciu praktycznym, bazujące na licznych przykładach.

mniej

Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Instytucjach Finansowych

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione narzędzia i procesy zarządzania ryzykiem operacyjnym: ocena ryzyka, kluczowe wskaźniki ryzyka, baza zdarzeń operacyjnych, analiza scenariuszy, mapy ryzyka, profil ryzyka.

więcej

Kompleksowo zaprezentowane zostaną sposoby definiowania poziomu apetytu na ryzyko operacyjne oraz wyznaczania limitów ryzyka. Przedstawiony zostanie aktualny profil ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych - Polska i Świat. Omówione zostaną regulacje nadzoru w zakresie ryzyka operacyjnego - stan aktualny oraz projekty zmian, a także wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego – kapitał regulacyjny i ekonomiczny. Wykładowca zaprezentuje budowę skutecznego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym – czynniki sukcesu. Szkolenie ilustrowane jest praktycznymi przykładami z sektora finansowego.

mniej

Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym z Uwzględnieniem Nowych Wymagań Nadzorczych, w tym w Ramach Bazylei IV

Szkolenie koncentruje się na szczegółowej charakterystyce procesu kredytowego.

więcej

Podczas szkolenia zostaną scharakteryzowane, takie pojęcia jak: default, impaired, forborne, nonperforming. Treści szkolenia obejmują ponadto doprecyzowanie przesłanek "unlikely to pay" oraz sposoby kalkulacji oczekiwanej straty zgodnie z MSSF 9. Przedstawione zostaną kryteria przejścia pomiędzy koszykami zgodnie z MSSF 9. Szkolenie obejmuje również szacowanie strat oczekiwanych w horyzoncie do zapadalności.

mniej

Zarządzanie Ryzykiem Koncentracji w Świetle Znowelizowanej Rekomendacji C

Szkolenie obejmuje syntezę regulacji nadzorczych dotyczących ryzyka koncentracji.

więcej

Zaprezentowane zostaną minimalne wymogi w zakresie limitów oraz sposoby wyznaczania limitów. Omówione zostaną alternatywne sposoby pomiaru ryzyka koncentracji. Scharakteryzowane zostaną najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji. Zaprezentowane zostaną również rozwiązania, które mogą zostać zaimplementowane do praktyki funkcjonowania instytucji finansowej.

mniej

Impairment w Pigułce. MSSF 9

Szkolenie obejmuje omówienie najważniejszych postanowień w obszarze utraty wartości.

więcej

Szczegółowo zaprezentowane zostaną modele impairmentowe. Przedstawione zostanie podejście forward looking oraz aproksymacja lifetime. Scharakteryzowane zostaną definicje koszyków (stage). Cechą wyróżniającą szkolenie jest praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy.

mniej

Planowanie i Zarządzanie Kapitałowe w Banku. Wyznaczanie Kapitału Wewnętrznego dla Kluczowych Ryzyk z uwzględnieniem wybranych zmian planowanych w CRR II i Bazylei IV

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z procesem zarządzania ryzykiem kapitałowym.

więcej

Scharakteryzowane zostaną fundusze własne banku w kontekście wymagań CRR. Zaprezentowane zostaną również kwestie związane z pomiarem adekwatności kapitałowej – kluczowe miary. Przedstawiony zostanie proces ICAAP, kapitałowe plany awaryjne, polityka dywidendy, kapitał wewnętrzny dla ryzyka operacyjnego, kredytowego, rynkowego oraz alokacja kapitału ekonomicznego. Wszystkie zagadnienia ilustrowane są licznymi praktycznymi przykładami.

mniej

Wyznaczanie Profilu Ryzyka Operacyjnego Instytucji Finansowej. Metody Pomiaru i Oceny Ryzyka

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z metodami i narzędziami pomiaru ryzyka operacyjnego: oceny ryzyka i jakości kontroli, kluczowymi wskaźnikami ryzyka, gromadzenia informacji o zdarzeniach operacyjnych, analizą scenariuszy dla zdarzeń rzadkich.

więcej

Treść szkolenia obejmować będzie również szczegółowe zagadnienia dotyczące samego procesu dostosowania metod pomiaru ryzyka do charakterystyki poszczególnych rodzajów ryzyka operacyjnego, w tym specyfiki rodzajów ryzyka trudnomierzalnego oraz postępowania z rodzajami ryzyka z pogranicza innych rodzajów ryzyka. Na szkoleniu omawiane będą aktualne oraz docelowe profile ryzyka operacyjnego w instytucji finansowej. Scharakteryzowane zostaną też aktualne trendy w profilu ryzyka operacyjnego instytucji finansowych – porównanie Polska i Świat. Wszystkie zagadnienia ilustrowane są licznymi praktycznymi przykładami z sektora finansowego.

mniej

Zarządzanie Ryzykiem Modeli Zgodnie z Wymogami Rekomendacji W. Warsztaty

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie definicja modelu zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami sformułowanymi w Rekomendacji W. Przedstawiona zostanie organizacja procesu walidacji.

więcej

Szczegółowo omówiona zostanie metodyka oceny istotności modelu oraz najlepsze praktyki w zakresie raportów walidacyjnych. Ocena ryzyka modeli zostanie przedstawiona na praktycznych przykładach. Szkolenie ma charakter warsztatowy pozwalający na praktyczną analizę prezentowanych treści.

mniej

Testy Warunków Skrajnych

Podczas szkolenia omówiona zostanie definicja stress testów i ogólne podejście do realizacji zadań w ramach testów warunków skrajnych.

więcej

Szczegółowo zaprezentowany zostanie zakres stosowania testów warunków skrajnych, wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych w procesie ustalania adekwatności kapitałowej. Omówione zostaną rodzaje testów warunków skrajnych oraz kryteria ich klasyfikacji. Szkolenie w dużej mierze poświęcone zostanie modelowaniu parametrów ryzyka kredytowego w ramach testów warunków skrajnych, tj. PD, EaD, LGD. Na koniec scharakteryzowane zostanie ryzyko cyklu koniunkturalnego, a w szczególności: cykl koniunkturalny a wymóg kapitałowy – metoda standardowa oraz ratingów wewnętrznych; wymogi dla testów warunków skrajnych w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF; cykl koniunkturalny a kapitał wewnętrzny.

mniej

Zarządzanie Ryzykiem Portfela Kredytów Detalicznych

Podczas szkolenia scharakteryzowane zostaną podstawy teorii portfela (założenia i cele).

więcej

Zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z ryzykiem kredytowym oraz zastosowaniem metod wartości zagrożonej (VaR, CVaR) jako miar ryzyka portfela. Przedstawione i szczegółowo scharakteryzowane zostaną podstawowe pojęcia związanie z ryzykiem kredytowym. Omówiona zostanie również specyfika obszaru detalicznego - brak szczegółowej informacji o jakości dłużnika oraz wątek detaliczny w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitałowej. Przedstawione też będą parametry modeli ryzyka kredytowego. Wykorzystanie modelu CreditRisk+ zostanie omówione na podstawie licznych przykładów z praktyki gospodarczej.

mniej

Bankowość Korporacyjna

Specyfika Finansowania Projektów Inwestycyjnych w Formule Corporate Finance i Project Finance

Szkolenie będzie koncentrowało się na prezentacji podobieństw i różnic dwóch podstawowych współczesnych form realizacji projektów inwestycyjnych, tj. corporate finace i project finance.

więcej

Zaczniemy od szczegółowej charakterystyki formuły corporate finance i project finance. Następnie omówione zostaną kluczowe etapy realizacji projektu inwestycyjnego w obu tych formułach. Kolejno przedstawione zostaną narzędzia i mierniki oceny kondycji finansowej inwestora – firmy (corporate finance) oraz sponsora projektu (project finance). Ukazana zostanie różnica w ocenie opłacalności projektu w obu formułach. Dalsza część szkolenia zostanie poświęcona analizie głównych rodzajów ryzyka o charakterze endogenicznym i egzogenicznym oraz ich mitygantów. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną liczne przykłady z życia gospodarczego, opcjonalnie mogą zostać włączone warsztaty komputerowe.

mniej

Ocena Wiarygodności Sprawozdań Finansowych - Warsztaty

Podczas szkolenia zaprezentowana zostanie ocena jakościowa - szacowanie ryzyka manipulacji.

więcej

Ważnym obszarem, który będzie szczegółowo omawiany jest ocena jakości zysku - metody detekcji praktyk kreowania wyniku finansowego. Omówiony zostanie też problem wiarygodności informacji finansowej – normatywne i kreatywne aspekty rachunkowości. Zaprezentowany zostanie wskaźnik TATA jako kryterium oceny wiarygodności informacji finansowej. Wykładowca przedstawi też założenia oraz wartości poznawcze modeli opartych na identyfikacji intencjonalnych różnic memoriałowych, w tym: model Paula M. Healya, model Lindy E. DeAngelo, model Jennifer J. Jones, czy model sektorowy „the Industry model”.

mniej

Analiza Finansowa i Ocena Projektów Inwestycyjnych

Szkolenie koncentrować się będzie na charakterystyce głównych obszarów ilościowej i jakościowej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa realizującego projekt inwestycyjny.

więcej

Przedstawiona zostanie metodyka analizy pozycji banku jako kredytodawcy, z naciskiem na finansowanie projektów inwestycyjnych. Uczestnicy zostaną zapoznani ze specyfiką kluczowych etapów oraz zasad procesu oceny opłacalności projektu inwestycyjnego. Szczegółowo omówione zostaną takie metody jak NPV i IRR. Omówiona będzie analiza i pomiar głównych rodzajów ryzyka w projektach inwestycyjnych (metoda analizy wrażliwości i analiza scenariuszy) i ich mitygantów.

mniej

Windykacja Należności Bankowych Bez Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

Na szkoleniu zostanie zaprezentowana specyfika windykacji bankowej jako wieloetapowego procesu, do realizacji którego niezbędna jest określona wiedza, doświadczenie i umiejętności.

więcej

Szczegółowo oraz kompleksowo przedstawione zostaną poszczególne etapy windykacji należności bankowych. Duży nacisk położony zostanie na prezentację modeli i narzędzi bezpośredniego, i pośredniego wsparcia procesu windykacyjnego stosowanego obecnie przez banki na różnych etapach windykacji. Podczas szkolenia przedstawiony zostanie autorski model wyceny pakietów przeterminowanych wierzytelności bankowych, co jest dodatkowym atutem. Szkolenie prowadzone będzie w formie konwersatorium, które podnosi poziom atrakcyjności szkolenia.

mniej

Kredytowanie Projektów Inwestycyjnych po Zmianach w Regulacjach

Celem szkolenia jest kompleksowe, pełne oraz aktualne przedstawienie ostatnich zmian w prawie wpływających na poziom ryzyka kredytowanych przez banki projektów inwestycyjnych.

więcej

Słuchacze zastaną zapoznani z wpływem ryzyka regulacyjnego na długoterminowe projekty inwestycyjne zarówno te, które mają być dopiero realizowane, jak i te znajdujące się już w fazie realizacyjnej (inwestycyjnej). Szczególną cechą szkolenia jest syntetyczne zestawienie kierunku i zakresu koniecznych zmian w wewnętrznych procedurach bankowych oceny ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem projektów inwestycyjnych obarczonych bardzo wysokim i wysokim ryzykiem regulacyjnym. Ponadto podczas szkolenia zaproponowane zostaną działania dostosowawcze jakie muszą podjąć banki w zakresie doboru zabezpieczeń i formułowania zapisów w umowach kredytowych w kontekście prezentowanych na szkoleniu zmian w przepisach prawa. Jest to jedyna na polskim rynku szkoleniowym propozycja, która w tak kompleksowy sposób wprowadza słuchaczy do problematyki uwzględniania ryzyka regulacyjnego w decyzjach kredytowych dotyczących finansowania projektów inwestycyjnych.

mniej

Instrumenty Finansowe

Ogólna Charakterystyka Podstawowych Instrumentów Pochodnych

Szkolenie obejmuje przedstawienie instrumentów pochodnych na podstawie bazowych transakcji skarbowych.

więcej

Zaprezentowane zostaną przykłady kwotowań rynkowych transakcji pochodnych. Scharakteryzowane będą sposoby wyliczenia punktów swap’owych i podstawy wyceny transakcji. Omówione zostaną opcje walutowe – ich charakterystyka, główne złożenia struktur opcyjnych. Przedstawione będą transakcje wymiany stóp procentowych IRS na podstawie praktycznych przykładów. W trakcie szkolenia prowadzone będą ćwiczenia ugruntowujące wiedzę ze szkolenia.

mniej

Wycena Instrumentów Pochodnych

Treść szkolenia koncentruje się zarówno na prezentacji parametrów rynkowych stosowanych przy wycenie instrumentów pochodnych, jak i samych zasad wyceny instrumentów pochodnych oraz konstrukcji krzywych do wyceny i płaszczyzny zmienności.

więcej

Podczas szkolenia omówione będą również takie zagadnienia jak metody analityczne wyceny instrumentów pochodnych, wycena kontraktów liniowych (Forward, FRA, IRS/CIRS, OIS), wycena opcji waniliowych, wycena opcji na stopę procentową. Zaprezentowane zostaną również strategie opcyjne oraz zasady ostrożnej wyceny. Wszystkie elementy szkolenia ilustrowane są licznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi.

mniej

Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych

Treść szkolenia koncentruje się zarówno na prezentacji parametrów rynkowych stosowanych przy wycenie instrumentów pochodnych, jak i samych zasad wyceny instrumentów pochodnych oraz konstrukcji krzywych do wyceny i płaszczyzny zmienności.

więcej

Podczas szkolenia omówione będą również takie zagadnienia jak metody analityczne wyceny instrumentów pochodnych, wycena kontraktów liniowych (Forward, FRA, IRS/CIRS, OIS), wycena opcji waniliowych, wycena opcji na stopę procentową. Zaprezentowane zostaną również strategie opcyjne oraz zasady ostrożnej wyceny. Wszystkie elementy szkolenia ilustrowane są licznymi przykładami i ćwiczeniami komputerowymi.

mniej

Rachunkowość i Controlling

Papiery Wartościowe. Charakterystyka, Organizacja Rynków, Ewidencja i Rozliczenia

Podczas szkolenia omówione i scharakteryzowane na praktycznych przykładach zostaną zarówno instrumenty finansowe, jak i rynki finansowe oraz transakcje z udziałem papierów wartościowych.

więcej

Przedstawiona zostanie organizacja systemu obrotu papierami wartościowymi od strony praktycznej. Ważnym elementem szkolenia będzie prezentacja poszczególnych rodzajów instrumentów w bilansie i rachunku zysków i strat (PAS, IAS), podaż statyczna i dynamiczna. Zaprezentowane zostanie zarządzanie strukturą bilansu i rachunku zysków i strat poprzez zarządzanie portfelem papierów wartościowych, i transakcji z ich udziałem. Zajęcia ilustrowane będą praktycznymi przykładami z polskiej praktyki gospodarczej.

mniej

Faktoring

Faktoring - Bezpieczna Forma Finansowania

Istotną cechą szkolenia na tle podobnych, jest przekazywana praktyczna wiedza z zakresu faktoringu i szerzej - z zakresu produktów dyskontowych.

więcej

Podczas szkolenia dokonany zostanie przegląd alternatywnych metod finansowania działalności bieżącej firmy i zabezpieczenia spływu należności. Zaprezentowane zostaną informacje niedostępne w formie publikacji prasowych czy książkowych. Omówiony zostanie stan rynku produktów faktoringowych w Polsce. Ponadto scharakteryzowane zostanie ryzyko w faktoringu i wpływ faktoringu na ryzyko. Dynamiczny wykład i prezentacja, dużo przykładów, inne spojrzenie.

mniej

Zarządzanie Ryzykiem Faktoringowym jako Narzędzie Podnoszenia Wartości Firm Faktoringowych

Podczas szkolenia zaprezentowana będzie specyfika działalności biznesowej faktora ze szczególnym wskazaniem roli i znaczenia zarządzania ryzykiem jako generatora wartości firm faktoringowych.

więcej

Przedstawiona zostanie szczegółowa prezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej, w aspekcie koncepcji zarządzania wartością – VBM. Szkolenie obejmować będzie również kompleksową i całościową prezentację podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora w aktywnym procesie zarządzania ryzykiem transakcji i faktoranta. Szkolenie stanowi nowoczesne i aktualne ujęcie procesu zarządzania ryzykiem jako podstawowej kompetencji współczesnego przedsiębiorstwa faktoringowego. Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z doświadczeniem praktycznym zapewniają wysoki poziom merytoryczny szkolenia.

mniej

Efektywne Narzędzia Windykacji Wierzytelności Faktoringowych

W trakcie szkolenia zaprezentowana zostanie specyfika działalności faktora wraz ze wskazaniem szczegółowych cech i zasad biznesowych.

więcej

Ważnym elementem szkolenia będzie szczegółowa prezentacja (poparta licznymi przykładami i odniesieniami do praktyki) procesu zarządzania ryzykiem specyficznym dla działalności faktoringowej. Scharakteryzowane zostaną główne etapy procesu windykacji należności faktoringowych. Podczas szkolenia zaprezentowana będzie kompleksowa i całościowa analiza podstawowych narzędzi, instrumentów wykorzystywanych przez faktora na różnych etapach procesu windykacji. Unikatowe połączenie wiedzy akademickiej z doświadczeniem praktycznym zapewniają wysoki poziom merytoryczny szkolenia.

mniej

*Promocje nie sumują się w przypadku pakietu Corporate, w przypadku stałych klientów, którzy wystawią pozytywną opinię na wszystkich mediach społecznościowych przysługuje rabat 15%

Zainteresowany naszą ofertą?
Chcesz zapisać się na szkolenie?
A może po prostu chcesz dowiedzieć się więcej na temat danego szkolenia?
Wypełnij wstępny formularz zgłoszeniowy, oddzwonimy!

RODO