Ocena i Zarządzanie Ryzykiem Rynkowym
Program Szkolenia
Informator

I. Wprowadzenie do ryzyka rynkowego
▪ Trochę historii – ewolucja zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucji finansowej
▪ Trochę historii – ewolucja w podejściu regulatora
▪ Podstawowe pojęcia
▪ Rodzaje ryzyk rynkowych (walutowe, stopy procentowej, akcji)
▪ Klasyfikacja ze względu na czynniki ryzyka zaliczane do grupy rynkowych

II. Co to jest ekspozycja na ryzyko rynkowe
▪ Przegląd pozycji składających się na ekspozycję –
pozycje bilansowe (lokaty/depozyty, kredyty – rodzaje, własności, identyfikacja rodzajów ryzyk rynkowych)
▪ Papiery wartościowe (instrumenty dłużne, akcje –
rodzaje ryzyk rynkowych)
▪ Pozycje pozabilansowe
▪ Instrumenty pochodne (liniowe, nieliniowe)
▪ Wpływ poszczególnych pozycji na poziom
ryzyka/pozycję walutową, moment powstania ryzyka/zmiany pozycji

III. Krzywa dochodowości
▪ Stopy procentowe – rynki
▪ Zasady konstrukcji
▪ Rodzaje
▪ Zastosowanie, praktyka rynkowa

IV. Instrumenty finansowe – omówienie, zasady wyceny
▪ Obligacje
▪ Instrumenty pochodne liniowe – FX Swap, FX Forward, FRA, IRS/CIRS
▪ Instrumenty pochodne nieliniowe – opcje waniliowe, strategie opcyjne

V. Metody pomiaru ryzyka rynkowego
▪ Podejście pomiaru poprzez wartość – model VaR
▪ Różne modele VaR – definicja, sposób kalkulacji i
pomiaru:

▪ parametryczny (EWA, EWMA)
▪ historyczny
▪ Monte Carlo
▪ Modele VaR – parametry modeli – wybór,
praktyka rynkowa, własności i zastosowanie

VI. Inne metody pomiaru ryzyka rynkowego w
zarządzaniu bilansem
▪ Podejście poprzez wpływ na wynik odsetkowy

▪ Luka stopy procentowej
▪ NII
▪ Duartion
▪ BPV

▪ Zabezpieczanie ryzyka stopy procentowej,
praktyka rynkowa w zarządzaniu ryzykiem stopy
procentowej
▪ Zarządzanie ryzykiem walutowym, metody
ograniczania ryzyka walutowego

VII. Stress testy ryzyka rynkowego
▪ Rodzaje stress testów w ryzyku rynkowym
▪ Co mówi regulator?
▪ Zastosowanie stress testów

VIII. Zarządzanie ryzykiem rynkowym
▪ Proces – podział ról i odpowiedzialności
▪ Monitorowanie i kontrola ryzyka rynkowego
▪ System limitów
▪ Praktyka rynkowa

Informator

Profil
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników
departamentów ryzyka, middle-office, skarbu, audytu wewnętrznego pragnących pogłębić, uzupełnić, rozszerzyć i wzbogacić posiadaną wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym w instytucji finansowej.

Poziom
Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym w zakresie instrumentów finansowych, metod wyceny ryzyka rynkowego. Zalecane jest posiadanie wiedzy na poziomie średnim z zakresu matematyki i statystyki.
Wymagana jest znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie średniozaawansowanym.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie głównie w formie
wykładu, konwersatorium połączonego z warsztatami praktycznymi. Uczestnicy wykonywać będą praktyczne ćwiczenia przy użyciu arkusza kalkulacyjnego na zróżnicowanym poziomie zaawansowania, ilustrujące omawiane zagadnienia i ugruntowujące nabytą w trakcie zajęć wiedzę i umiejętności.

Informator