Transformacja ESG
Program Szkolenia
 1. Od CSR do ESG – ewolucja czy rewolucja?
  1. Pierwotne koncepcje zrównoważonego rozwoju
  2. Zrównoważony rozwój – perspektywa międzynarodowa
  3. Europejski Zielony Ład – przyczyny, założenia, konsekwencje
  4. ESG – koncepcja i znaczenie
 2. Raportowanie niefinansowe
  1. Standardy raportowania niefinansowego
  2. Ramy prawne
  3. Czym jest raportowanie niefinansowe?
  4. Kogo obowiązuje?
  5. Identyfikacja interesariuszy (odbiorców raportowania niefinansowego)
  6. Ramy organizacyjne raportowania niefinansowego
  7. Zakres i znaczenie raportowania niefinansowego
  8. Zastosowanie analityczne raportowania niefinansowego
 3. Zrównoważone zarządzanie
  1. Ryzyko – koncepcja i kwantyfikacja
  2. Identyfikacja elementów w łańcuchu wartości
  3. Ryzyko w łańcuchu wartości – upstream i downstream
  4. E, S, G jako nowe źródła ryzyka
  5. Rozporządzenie taksonomiczne – jaka działalność może być uznawana za zrównoważoną?
  6. Pomiar „zrównoważoności” prowadzonej działalnoścI
 4. Zrównoważone finansowanie
  1. Źródła finansowania działalności gospodarczej
  2. Dyrektywa SFRD a dostęp do finansowania
  3. Zrównoważoność funkcjonowania a źródła finansowania i ich koszt
  4. Zrównoważoność prowadzonej działalności a relacje inwestorskie
  5. Zielone kredyty i zielone obligacje – case study
 5. E – jak environment
  1. Rodzaje ryzyka E – identyfikacja i zarządzanie
  2. Zarządzanie ryzykiem w kryzysie klimatycznym
  3. Budowanie gospodarki obiegu zamkniętego
  4. Wskaźniki zrównoważoności w obszarze E
 6. S – jak social
  1. Prawa człowieka jako fundament działalności gospodarczej – punkt wyjścia
  2. Różnorodność, inkluzywność, parytety
  3. Współpraca z otoczeniem społecznym – rola i znaczenie interesariuszy
  4. Prawa pracownicze
 7. G – jak governanace
  1. Zasady i reguły ładu korporacyjnego
  2. Budowanie ładu korporacyjnego
  3. Komunikacja z interesariuszami – cele, metody, narzędzia
 8. Rola przedsiębiorstwa w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego
  1. Koncepcja circular economy
  2. Istniejące i planowane uregulowania prawne w zakresie GOZ
  3. Dobre i złe praktyki w zakresie GOZ
Informator