Tworzenie Portfeli Inwestycyjnych Klientów Funduszy Inwestycyjnych

Program Szkolenia
Informator

I. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych
• Rodzaje aktywów, rynki notowań
• Źródła ryzyka związanego z rodzajami aktywów
• Ryzyko stopy procentowej
• Ryzyko kredytowe
• Ryzyko płynności
• Ryzyko inflacji
• Ryzyko wcześniejszej spłaty

II. Statystyczne miary ryzyka
• Pojęcie oczekiwanej stopy zwrotu
• Zależność między ryzykiem i stopą zwrotu

III. Rodzaje papierów wartościowych
• Instrumenty rynku pieniężnego
•Obligacje skarbowe
•Obligacje korporacyjne
• Akcje
• Instrumenty pochodne

IV. Rodzaje rynków finansowych
• Rynek pierwotny a rynek wtórny
• Rynek międzybankowy
• Rynki giełdowe

V. Cykliczność na rynkach finansowych
• Teoria cykli koniunkturalnych
•Metody wyznaczania cykli koniunkturalnych
• Cykl koniunkturalny a ryzyko inwestycyjne funduszy

VI. Źródła i jakość informacji finansowych
• Efekt gry marketingowej

VII. Proces podejmowania decyzji inwestycyjnych

Informator

Profil
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z klientami, będącymi odbiorcami usług i produktów finansowych, zwłaszcza inwestycyjnych.

Poziom
Szkolenie skierowane jest do osób posiadających wiedzę o funkcjonowaniu rynku kapitałowego i jego instytucji, przynajmniej na poziomie podstawowym. Preferowani są uczestnicy, którzy posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w instytucjach związanych z rynkiem kapitałowym.

Metodyka
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Integralnym elementem wykładu jest dyskusja z uczestnikami oraz case study i inne zadania, które uczestnicy realizują zarówno w grupach, jak i samodzielnie.

Informator