Wycena Instrumentów Pochodnych
Program Szkolenia
Informator

I. Generalne zasady wyceny
▪ Definicja instrumentu pochodnego (aspekty regulacyjne)
▪ Wycena do wartości godziwej
▪ Dane rynkowe oraz stosowane na rynku konwencje kwotowań
▪ Ogólne zasady wyceny instrumentów pochodnych
▪ Wycena za pomocą wielu krzywych (multicurve approach)

II. Zasady konstrukcji krzywej dochodowości
▪ Krzywa do projekcji przepływów
▪ Krzywa do dyskontowania
▪ Krzywa swapowa vs krzywa OIS
▪ Krzywe dwuwalutowe
▪ Praktyka rynkowa

Praktyczne Ćwiczenie
1. Obliczanie stóp forwardowych
2. Konstrukcja krzywej dochodowości, interpolacja stawek
3. Konstrukcja krzywej CCY

III. Instrumenty liniowe
▪ Wycena kontraktów FX Forward
▪ Wycena FRA
▪ Wycena IRS
▪ Wycena CIRS
▪ Wycena OIS
▪ Kontrakty Futures

Praktyczne Ćwiczenie
1.Wycena transakcji walutowych oraz stopy procentowej
2.Kurs forwardowy – parytet stóp procentowych vs. kurs rynkowy, wycena kontraktu FX Forward
3.Obliczanie wyceny kontraktów FRA
4.Wycena IRS
5.Konstrukcja krzywej OIS, wycena OIS
6.Obliczanie wyceny z wykorzystaniem krzywej OIS

IV. Opcje
a. Opcje walutowe (waniliowe, binarne, strategie opcyjne)

▪ Zasady konstrukcji płaszczyzny zmienności
▪ Parametry wrażliwości (greckie)
▪ Przykłady zastosowania do zarządzania ryzykiem kursowym

b. Opcje stopy procentowej CAP/FLOOR

▪ Caplet/Floorlet
▪ Model Blacka
▪ Środowisko ujemnych stóp procentowych – model shifted lognormal
▪ Przykłady zastosowania do zarządzania ryzykiem stopy procentowej

c. Drzewa dwumianowe – omówienie, zastosowanie
d. Metody Monte Carlo – omówienie, zastosowanie

Praktyczne Ćwiczenie
1. Wycena, konstrukcja płaszczyzny zmienności
2.Wycena opcji model BS
3.Wycena opcji na drzewach dwumianowych
4.Wycena opcji metodą Monte Carlo
5.Wyznaczanie płaszczyzny zmienności dla opcji FX

V. Aspekty księgowe i regulacyjne wyceny
▪ Wartość godziwa vs wycena ostrożna
▪ Zasady ostrożnej wyceny – korekty wyceny AVA

Informator

Profil

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
▪ dealerów instrumentów pochodnych;
▪ pracowników dep. ryzyka finansowego;
▪ audytu wewnętrznego;
▪ controllingu;
▪ oraz tzw. middle-office.

Poziom
Średni. Oczekuje się, że uczestnicy posiadają ogólną znajomość instrumentów pochodnych. Umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym będzie potrzebna przy wykonywaniu ćwiczeń.

Metodyka
Seminarium – prezentacja. Uczestnicy będą proszeni o wykonywanie praktycznych ćwiczeń, ilustrujących omawiane zagadnienia, przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.

Informator