Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym z Uwzględnieniem Nowych Wymagań Nadzorczych, w tym w ramach Bazylei IV
Program Szkolenia
Informator

I. Wprowadzenie

 • Definicja ryzyka kredytowego
 • Ewolucja metod zarządzania ryzykiem oraz zasad wyznaczania wymogu kapitałowego – ewolucja od pasywnego do zintegrowanego podejścia
 • Podstawowe regulacje nadzorcze

II. Proces kredytowy oraz wymagania nadzorcze w tym zakresie

 • Zróżnicowanie procesu kredytowego w zależności od rodzaju klienta
 • Struktura organizacyjna
 • Podstawowe etapy procesu kredytowego na poziomie pojedynczej transakcji
  • Akwizycja klienta
  • Identyfikacja ryzyka
  • Proces decyzyjny
  • Monitoring ryzyka
  • Miękka windykacja
  • Restrukturyzacja i Windykacja
 • Portfelowe podejście do zarządzania ryzykiem kredytowym
 • Monitorowanie ryzyka portfelowego oraz proces raportowania

III. Definicja ekspozycji nieobsługiwanych (default, impaired, forborne, nonperforming)

 • Referencyjna definicja zdarzeń default
  • Znaczenie referencyjnej definicji zdarzenia default dla oszacowań parametrów ryzyka kredytowego
  • Przesłanki wystąpienia zdarzenia default
  • Warunki wyjścia ze statusu default
 • Definicja ekspozycji z utratą wartości (impaired)
 • Definicja ekspozycji forbone oraz nonperforming

IV System ratingowy

 • Cel metodyk oceny ryzyka kredytowego
 • Systemy aplikacyjne oraz systemy behawioralne
 • Wymagania wobec budowy i kalibracji modeli
 • Funkcjonowanie systemu ratingowego
 • Walidacja jakościowa i ilościowa systemu ratingowego
  • Ogólne wymagania
  • Podstawowe składowe procesu walidacji
  • Walidacja parametrów ryzyka

V. Metody wyznaczania minimalnego wymogu kapitałowego dla ryzyka kredytowego w ramach filaru I

 • Metoda standardowa (STA) vs. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
  •  Zmienne wpływające na wymóg kapitałowy
  •  Zasady kalkulacji ekspozycji kredytowej
  •  Algorytm wyznaczania wymogu kapitałowego
  •  Segmentacja portfela
  • Uwzględnienie rezerw kredytowych
 • Kryteria decydujące o wyborze konkretnej metody
 • Podstawowe wady i zalety każdej z metod, m.in.:
  • Powiązanie wysokości wymogu kapitałowego z profilem ryzyka
  • Wysoka wrażliwość wymogu kapitałowego na fazy cyklu gospodarczego
  • Koszty implementacji
  • Podstawowe wymagania nadzorcze

VI. Zmiany proponowane w ramach Bazylei IV

 • Modyfikacje w zakresie metody standardowej
 • Ograniczenie stosowania metody wewnętrznych ratingów dla wybranych klas aktywów low-default
 • Minimalne poziomy parametrów ryzyka
 • Wzrost rygorów jakościowych
 • Proponowane zmiany w obszarze metody wewnętrznych ratingów w ramach UE

VII. Parametry ryzyka kredytowego

 • Kryteria
 • Bazy danych / szeregi czasowe
 • Parametr PD (Probability of Default)
  • Podstawowe techniki estymacji
  • Zakres minimalnych wymagań jakościowych i ilościowych określony w CRR
 • Parametr EAD/CCF (Exposure at Default)
  • Podstawowe założenia nadzorcze
  • Podstawowe techniki estymacji (Fixed Time Horizon/Momentum Approach)
 • Parametr LGD (Loss Given Default)
  • Straty kredytowe w ujęciu ekonomicznym
  • Podstawowe techniki estymacji
  • Kalkulacja ex-post i ex-ante
  • Zakres minimalnych wymagań jakościowych i ilościowych określony w CRR
  • Downturn LGD
  • Zapadalność (Maturity)
  • Podstawowe założenia nadzorcze

VIII. Ryzyka kredytowe w ramach filaru II

 • Podstawowe funkcje systemu zarządzania ryzykiem kredytowym w kontekście wymagań filaru II
 • Klasyfikacja ryzyka semi-kredytowego (ryzyka filaru I, ryzyka nie w pełni objęte filarem I, inne)
 • Ryzyko rezydualne
  • Klasyfikacja ryzyka rezydualnego w zależności od zastosowanych technik ograniczania ryzyka kredytowego (techniki CRM)
  • Techniki redukcji ryzyka rezydualnego
  • Kluczowe składowe procesu zarządzania ryzykiem rezydualnym
 • Ryzyko koncentracji
  • Klasyfikacja ryzyka koncentracji
  • Techniki pomiaru ryzyka koncentracji w portfelu
 • Inne rodzaje ryzyka semi-kredytowego

IX. Wycena wierzytelności kredytowych zgodnie z MSSF 9, w tym aspekty dotyczące ujmowania utraty wartości

 • Kalkulacja oczekiwanej straty zgodnie z MSSF 9
 • Kryteria przejścia pomiędzy koszykami zgodnie z MSSF 9
 • Szacownie strat oczekiwanych w horyzoncie do zapadalności
Informator

Profil

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla:
▪ Pracowników działów zarządzania ryzykiem
kredytowym.
▪ Kontrolerów finansowych.
▪ Osób zaangażowanych w monitoring portfela
kredytowego, sprawozdawczość wewnętrzną i
zewnętrzną.
▪ Osób, które będą zaangażowanie w implementację NUK.
Poziom
Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających
podstawową i średnią wiedzę na temat identyfikacji,
pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym.
Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu. Po
każdym bloku szkolenia przewidziany jest czas na
zadawanie pytań przez uczestników szkolenia.

Informator