Zarządzanie Ryzykiem w Przedsiębiorstwie 16h

Program Szkolenia

Informator

 1. Wprowadzenie do ryzyka
  1. Ryzyko i niepewność: pojęcie i definicje.
  2. Źródło ryzyka.
  3. Cechy ryzyka.
  4. Cechy procesu zarządzania ryzykiem.
  5. Etapy procesu zarządzania ryzykiem.
  6. Podejście zintegrowane ERM
 2. Identyfikacja i kategoryzacja ryzyka w przedsiębiorstwie
  1. Ryzyko systematyczne i specyficzne.
  2. Ryzyko makroglobalne (polityczne, regulacyjne, rynkowe, walutowe, surowcowe).
  3. Ryzyko makroekonomiczne (rynkowe, polityczne, regulacyjne, podatkowe, inflacyjne).
  4. Ryzyko inwestycyjne, finansowe, operacyjne.
 3. Kwantyfikacja ryzyka
  1. Analiza wrażliwości (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady).
  2. Analiza scenariuszy (założenia, algorytmy, interpretacja, kryteria decyzyjne, zalety i wady).
 4. Mapa ryzyka i wybór strategii mitygacji zidentyfikowanych rodzajów ryzyka
 5. Case studies w zakresie zarządzania ryzykiem

Profil
Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla: wyższej i średniej kadry menedżerskiej oraz pracowników działów finansowych i działów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach niefinansowych.

Poziom
Szkolenie ma charakter przekrojowy i stanowi kompendium wiedzy z zakresu procesów i narzędzi zarządzania ryzykiem. Skierowane jest do osób posiadających wiedzę na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Metodyka
Szkolenie prowadzone będzie w formie konwersatorium z
licznymi przykładami praktycznych rozwiązań w zakresie poszczególnych narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem. Wykładowcy tworzą podczas szkolenia otwartą atmosferę sprzyjającą dyskusji, rozwiązywaniu postawionych problemów praktycznych oraz wzajemnej wymianie doświadczeń.

Informator